Séance n°2 18 octobre 9-32

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Claire Guillot, Marine Glenisson, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ᾽ ὀρθὸς ἀναστὰς
δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ θῖν᾽ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ἠϊόνας τε.
ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
Ἕκτορα δ᾽ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ᾽ ἔασκεν
ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ᾽ Ἀπόλλων
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ᾽ ἐλεαίρων
καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζω.
ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
τὸν δ᾽ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην.
ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ᾽ Ἥρῃ
οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ,

ἀλλ᾽ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης,
ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
τὴν δ᾽ ᾔνησ᾽ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς,
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·

v. 9 : εἶβεν DELG verbe étymologiquement isolé. L’hypothèse la plus plausible est de supposer que c’est une création artificielle : il faut partir de λείβειν, attesté chez Homère, qui a la même signification (cf. lat. libare). Il existe δάκρυα λείβειν mais on rencontre un problème de scansion si on veut utiliser le singulier δάκρυον. εἶβεν serait une variante metri causa.
Benveniste Vocabulaire des institution indo-européennes, vol 2, p.216 sq : λείβειν et libare : il s’agit de verser quelque chose pour faire une libation, mais quelle différence avec σπένδειν ou χείν? λείβειν est utilisé quand il s’agit d’une très petite quantité : liquide qui filtre ou suinte. Donc ça ne va pas pour verser des flots de larmes mais plutôt des larmes goutte à goutte.
Le κατα accentue peut-être l’idée de distributivité. À moins que ce ne soit simplement l’idée physique d’aller vers le bas qui convient à quelque chose qui coule.

v. 14 : ζεύξειεν : optatif de répétition.

v. 20 : Les vers 20-21 sont athétisés. L’égide est parfois jetée sur les épaules donc apparait comme quelque chose de souple qu’on peut mettre autour du corps. Leaf suit le scholiaste même si les raisons pour athétiser ne paraissent pas tout à fait convaincantes.

v. 21 : ἀποδρύφοι : optatif oblique ; on retrouve la deuxième partie du vers en XXIII, 187 ; selon Kirk, un présent conviendrait mieux, car tirer le corps est une action continue ; mais en raison de ἳνα μή, qui contient en soi une modalité en raison de son sens final, il nous semble que l’idée itérative n’ait pas besoin d’être exprimée.

v. 24 : On trouve ἰέναι à la place de κλέψαι dans certains manuscrits : cela change le sens, car Hermès, dans ce cas, n’a plus qu’un rôle banal de messager, comme dans la suite du chant cf. v. 109 : tous les dieux ont voulu voler le corps, sauf Zeus, qui voulait laisser à Achille l’honneur de le rendre (ici, nous avons une autre explication). Hermès, selon Leaf, n’est jamais voleur chez Homère, et jamais messager non plus (ce rôle est dévolu à Iris) ; cependant, dans la suite du chant, il accompagne Iris sur la terre, même si c’est cette dernière qui parle à Priam ; cf. Chant XXIII : Hermès est un dieu proche des hommes, le patron des voyageurs ; épithète διάκτορος le qualifie (sorte de bras droit de Zeus) ; le fait qu’il soit appelé Argiphonte joue-t-il ici un rôle sur sa fonction dans le chant?
Hermès est en fait présenté comme un voleur en Odyssée XIX 394 : Autolycos a reçu le don du vol, κλεπτοσύνη, de la part d’Hermès. Il a de toute façon déjà des pouvoirs de tromperie : ce n’est pas par la force qu’il a vaincu Argos (cf. épithète Ἀργειφόντης). Aussi allusion à son bâton et son pouvoir de θέλγειν en Iliade XXIV 343.
Il n’y a peut-êrte pas tant de différence que ça entre l’Hermès de l’Iliade et celui de l’Odyssée : il prend Priam par la main comme il prendra Ulysse par la main dans l’épisode de Circé. Retour du thème du bâton.
Dans l’Odyssée il est explicitement nommé ἀγγελος V, 27-8 (quand Zeus l’envoie à Calypso).

v. 25-26 : Héra Poséidon et Athéna : Héra et Athéna à cause du jugement de Paris. Poséidon a pris en haine les Troyens lors de la fondation avec Héraclès.
Analyse structurale possible? Parallèle entre les murs de Troie et les murs qui entourent le camp Achéen.
Ameis : alliance entre les principaux ennemis des Troyens.
Ce sont les trois mêmes dieux qui s’étaient ligués contre Zeus et l’avaient enchainé (Iliade I 400 sq).

v. 27 : ἔχον : Leaf “persisted” : comme XII, 433. Intransitif “persistaient” dans l’état décrit par la proposition comparative.

v. 28 : ἄτης : cf. Leaf : forme légèrement anachronique, car Homère emploie souvent ἀάτης ; variante possible : ἀρχῆς (cf. III, 100 ; VI, 356) ; selon McLeod, il faut garder ἀρχῆς au chant III (Alexandre est accusé d’être à l’origine du mal absolu de la guerre de Troie).

v. 30 : Μαχλοσύνη : selon les scholiastes, le mot est vulgaire et ne cadre pas avec le vocabulaire homérique. Il signifierait le désir violent de la femme qu’inspire Aphrodite à Pâris, ce qui en fait une sorte de Dom Juan
Ce mot met en cause la virilité de Pâris, car un intérêt trop grand pour les femmes n’est pas bien vu chez les Grecs
(cf.γυναικομανής : « fou des femmes », adjectif employé par Hector au chant III, vers 39 pour désigner Pâris).
Selon les scholiastes, ce terme se rapporte à la sexualité, l’apparence, les cheveux (cf. III, 55 : la description de Pâris correspond à ces critères). Variante présente chez Aristophane le grammairien et dans les manuscrits politiques (qui émanent des cités) : ἥ οἱ κεχαρισμένα δῶρ’ ὀνόμηνε ; cette variante serait due soit à la difficulté de cette expression soit à la pruderie des copistes.

Temporalité brouillée du passage : entre le ponctuel et l’itératif. Leaf remarque les cinq verbes itératifs en -σκω. Puis il est difficile d’identifier à quoi renvoie ἐκ τοῖο du vers 31. On ne trouve aucun aoriste.

Aristarque athétisait au minimum de 25 à 30 (les scholies ne sont pas très claires).

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (23 octobre 2013). Séance n°2 18 octobre 9-32. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vg


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.