Séance n°3 le 26 octobre 2012 206-231

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier

vers 206 à 231(traduction d’Élodie Coutier)

αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐν δ᾽ ἄρα νῶτον ἔθηκ᾽ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
τῷ δ᾽ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ᾽ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
πάσσε δ᾽ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον: ὃ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
οἳ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
νεῦσ᾽ Αἴας Φοίνικι: νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ Ἀχιλῆα:
χαῖρ᾽ Ἀχιλεῦ: δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
δαίνυσθ᾽: ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες
δείδιμεν: ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.

Il y a une scène typique de la préparation du repas. Cf. Wakter Arendt Die typischen Scenen bie Homer.

Y a-t-il une ellipse entre l’ordre d’Achille (servir le vin) et l’action  de Patrocle (préparer la viande) ? Ou bien le sujet du v. 206  est-il  Achille, contrairement à ce que comprend Mazon ? (c’est l’interprétation  de  Leconte de Lisle)

v. 206: « lumière du feu » : Leaf précise  que  c’est  la  seule  source  de lumière, ce qui explique qu’Achille découpe à côté, et que  Patrocle  allume un second feu pour la cuisine (le v. 65 indique  que  la  scène  a  lieu  de nuit)

v. 207: on a le même balancement « αὐτάρ / ἀτάρ » après un premier  « μέν » qu’au v. 210, ce qui irait dans le sens d’une opposition Patrocle  (v.  205) / Achille (v. 206) ; cependant, on peut aussi comprendre le v. 205 comme  la fin d’une unité, avant le début d’une nouvelle au v. 206  (avec  ellipse  de l’action) ; pour Schadewaldt, c’est  Patrocle  qui  agit ;  en  italien,  le verbe n’a pas de sujet, ce qui laisse  place  à  l’ambiguïté… ;  Ameis  et
Hentze, de leur côté, ont choisi Achille !

Retour sur ce probème lors de la séance du 9 novembre : cette expression introduit-elle systématiquement un deuxième personnage ? Il est très rare, semble-t-il, que le sujet de la proposition où se trouve « δ’ἄρα » ne soit pas exprimé : on ne recense qu’une seule occurrence de ce cas, dans un vers formulaire (du type « ὥς φάτο, δ’ἄρα… »), où le sujet est le même dans les deux propositions coordonnées ; dans les autres cas, il y a un changement de personne explicite (le second sujet est exprimé) ; l’emploi de « δ’ἄρα » est très fréquent dans le catalogue du chant 2. Par conséquent, dans le cas présent, nous sommes face à un usage singulier de « δ’ἄρα », car le sujet de la seconde proposition n’est pas précisé.

Commentaire de Bérard et Langumier (chapitre consacré aux particules) : pourquoi employer cette expression ? D’après eux, elle marque d’abord un vif intérêt / étonnement (emploi premier) ; les aèdes multiplient sans doute son emploi pour donner plus de vivacité à une expression ; elle peut aussi servir de simple transition => emplois : détail remarquable OU transition.

N. B. : Une enquête sur le groupe  « ὅ  γε »  s’avère  souhaitable  pour  la prochaine fois : ce groupe implique-t-il un changement  de  personnage ?  Si oui, dans quels cas ?

Retour le 9 novembre. Cf. poly de Jean Lallot.
À quel personnage renvoie le « ὅ γε » ? Patrocle ou Achille ? On trouve les deux occurrences (1) renvoi au personnage précédent 2) renvoi à un second personnage), dans des contextes fiables (pas d’ambiguïté) : notre passage est le seul où l’on peut discuter ; ce qui permet de trancher n’est pas le groupe de particules lui-même (indifférent) : le seul élément qui nous guide est l’idée qu’on se fait de l’alternance des tâches entre les personnages (succession d’actions, chacune avec son actant) : une solution pourrait surgir de l’étude d’autres scènes du même type, mais là, on n’a pas vraiment de comparaison sous la main… (cf. Arend sur les scènes typiques de repas)

Hainsworth ne cite que  le  chant  24  comme  autre  exemple  de  repas  non sacrificiel (lorsqu’Achille reçoit Priam sous sa tente) ; il précise que  la description  élaborée de  la  préparation  du  repas  constitue  une  pause typiquement  épique ;  cette  pause  reflète  les  intentions   personnelles d’Achille, dans un moment d’amitié qui sera bientôt trahie.

Question : y a-t-il un partage des tâches selon le rang des personnages ?

v. 208 τεθαλυῖαν poétique, idée de fleurissement Jean “bien roulé de graisse”. Italien “fiorente di grassa”. Florissante de graisse, luisante de graisse. La chèvre grasse est étonnante! Une chèvre est rarement grasse!

v. 209 ἄρα souligne de manière visuelle ce dont on parle. Sûrement pas une particule de type donc. Souligne des moments de l’action. Quel est le référent de τῷ? Ameis reprécise que c’est Achille. Le mot est plus facile à comprendre si Achille est le sujet des vers précédents.

206-207 aoriste et à partir de 209 imparfait

v. 214 Que se passe-t-il? ayant retiré les broches des chenêts? Quel est ce génitif? Génitif ablatif?(c’est l’idée d’Aristarque qui pour bien préciser le mouvement corrige en ἐπαειρας) ou ἐπαειρας “soulever pour placer” et dans ce cas placer quelque chose SUR une surface peut se dire avec le génitif. Pour Leaf,  ἐπαειρας semble impliquer qu’on ne sale qu’après (ce qui l’étonne). Il rapproche de Η 726 qui veut dire “plaçant SUR le char”.

v. 215 l’utilisation du verbe χεύω pour des morceaux de viande nous interpelle. Le sens de ce verbe serait donc “faire glisser” (un liquide ou un solide)

v. 219 τοίχου τοῦ ἑτέροιο est dans toutes les grammaires pour montrer que le génitif partitif peut se substituer à n’importe quoi. Il prend une place sur le mur d’en face -> contre le mur. Partitif qu’on a du mal à traduire.

v. 223 Pour Leaf on reparle de Phénix parce que sinon l’auditeur avait oublié la présence de Phénix. Vers très dense avec deux propositions. νόησε voir. jeu dans les sonorités νεῦσ᾽ νόησε. Dans toute la scène et depuis le v.180 les rapports entre les personnages sont très bien décrits, en particulier avec des jeux de regard. 180 : Au moment où ils partent Nestor fait un clin d’oeil à chacun et surtout à Ulysse!

v. 224 δείδεκτο < δεδίσκομαι or plus haut on avait δεικνύμενος (196). δεδίσκομαι saluer du geste. Pour Chantraire δεικνύμενος n’a rien à voir avec le verbe δείκνυμι. C’est une graphie fautive pour δηκνύμενος qu’il rapproche plutôt de δέχομαι. (s.v. δεδήχατο) le δη initial est un renouvellement à voyelle longue. Ce vocabulaire, du salut, de l’accueil, n’est-il pas aussi lié à la famille de la droite, δεξιος? gr. moderne δεξιοσις la réception.

v. 225 ἐπιδευεῖς adjectif avec lequel il faut sous-entendre un verbe être au pluriel. Certains ont corrigé par εἰμέν (Eustathe) ou ἦμεν imparfait.

v. 228 δαίνυσθαι infinitif de but πάρα = πάρεστι

On remarque beaucoup de rejets dans le début de cette tirade.

v. 230 Dans le dictionnaire de Chantraine, « δοιῇ »  (qui  a  la  même  racine  que « δοιός » = «double »)  est  rapproché  de  « δείδω » (ce  qui  revient  à rapprocher l’idée de « douter » et de « redouter ») ; la racine commune  aux deux mots est celle du double, du deux.

v. 231 δύσεαι ἀλκήν revêtu de sa vaillance, vigueur. Expression intéressante. D’ailleurs γύμνος signifie nu ou non revêtu de ses armes. Cela explique peut-être nudité d’Achille par opposition aux autres personnages dans certaines représentations iconographiques de cette scène.

 

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (5 novembre 2012). Séance n°3 le 26 octobre 2012 206-231. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2uv


Une réflexion sur « Séance n°3 le 26 octobre 2012 206-231 »

  1. ‘v. 219 τοίχου τοῦ ἑτέροιο est dans toutes les grammaires pour montrer que le génitif partitif peut se substituer à n’importe quoi. Il prend une place sur le mur d’en face -> contre le mur. Partitif qu’on a du mal à traduire.‘
    — parfait. merci.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.