Séance n°16 le 6 juin 2014

Homéristes présents: Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Salmonà, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
μόρφνον θηρητῆρ᾽ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῗσ᾽ ἀραρυῖα,
τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.

σπερχόμενος δ᾽ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἐκ δ᾽ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο
πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο,
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ᾽ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα,
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
“Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔκλυες ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
βάσκ᾽ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ὣς ἄγαγ᾽, ὡς μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ
τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωναδ᾽ ἱκέσθαι.”

v. 314 : ἔκλυε : aoriste (cf. v. 335 : ἔκλυες) ; le présent κλύω s’est formé plus tardivement.

μητίετα : employé seulement pour Zeus ; on peut le traduire par « sage, prudent », mais aussi « qui a de la ressource ». Cette forme est un ancien vocatif figé compris comme un nominatif (cf. νεφεληγερέτα : même cas de figure; l’adjectif εὐρύοπα quant à lui est un accusatif employé comme nominatif). On peut noter que « Jupiter » en latin est lui aussi un vocatif que l’on a ensuite compris comme un nominatif (NB − en grec moderne, le père, ο πάτερ, est également un ancien vocatif). L’accusatif est un cas important concernant les épithètes des dieux, car souvent on s’adresse à eux (prières, vœux). Cela explique sans doute qu’ils aient été mieux conservés que leurs nominatifs, dont ils ont suppléé les formes manquantes.

v. 316 : περκνόν et μόρφνον sont  deux hapax dans l’Iliade. On pense que μόρφνος désigne une couleur proche du noir en raison du parallèle de notre passage avec XXI, 252 (αἰτοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος), où un aigle noir, également désigné comme le plus puissant des oiseaux (XXI, 253 : κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν), est de couleur noire. Aristote (Histoire des animaux, X, 2) identifie notre aigle comme appartenant au genre « Plangos » (πλάγγος) : « Une seconde espèce d’aigle est celui qu’on nomme le Plangos ; il est en effet le second en grosseur et en force. Il fréquente les halliers, les vallons et les lacs. On le surnomme aussi le Tueur-de-Canards (νηποφόνος) et le Morphnos (μόρφνος). C’est de celui-là que veut parler Homère, quand il raconte la sortie de Priam. »

v. 317-319 : que suggère la comparaison de l’aigle avec la porte d’un palais ? Il s’agit sans doute d’insister sur l’envergure des ailes (ὅσση… τόσσα indique une quantité mesurable) de l’oiseau et sans doute aussi sur sa puissance (la porte du θάλαμος d’un homme riche doit être solide).

v. 319 : ἐὺ κληῖσ᾽ ἀραρυῖα : cf. XXIV, 269 : ἐὺ οἰήκεσσιν ἀρηρός ; le parallèle suggère que κληῖσι serait plutôt un datif que l’équivalent de l’adjectif εὐκλεής accordé à θύρη, lecture alternative qu’envisagent les scholies. Κλείς désigne une barre de fermeture, mais il est rare d’en mettre deux à une seule porte, et le pluriel du texte d’Homère a largement contribué à susciter la discussion des scholies sur κλείς/εὐκλεής. Sur les serrures, on peut consulter l’article “sera” du Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio. ἀραρυῖα peut avoir plusieurs sens : « arrangée », « adaptée », « garnie de » ; cette dernière solution nous avait parue la plus satisfaisante lors de la traduction du v. 269 cité plus haut.

v. 320 : διὰ ἄστεος : les manuscrits ont souvent la leçon ὑπὲρ ἄστεος, mais ἄστυ a un digamma, et de plus, la métrique est fausse avec ὑπέρ, même si cette variante est plus satisfaisante pour le sens.

v. 329 : entrer dans la plaine signifie quitter Ilion et justifie le repli des proches de Priam dans la ville, qui est un domaine dans lequel leur sécurité sera assurée. Peut-on faire une différence entre ἄστυ et πόλις ? Ces mots désigneraient une même réalité, mais ἄστυ renverrait à la cité perçue de l’extérieur, entourée de ses remparts, tandis que πόλις correspondrait à une perception interne de la cité, vue de l’intérieur des murs.

v. 330 : comment scander ? προτὶ Ἴλιον crée un hiatus (il n’y a pas de digamma à Ἴλιος), et on doit sans doute compter long α dans ἀπονέοντο, pour éviter une série de trois voyelles brèves. Les hiatus se produisent en général à la coupe trochaïque du troisième pied, à la césure bucolique.

ἄψορρος : étymologie possible : ἄψ (en arrière) + ὅρος (croupion) : le mot signifierait dans ce cas « celui qui tourne son cul » à quelque chose !

v. 331 : Ζῆν : certains grammairiens antiques, à l’instar d’Aristarque, considèrent qu’il faut couper le mot (Ζῆν = Ζῆ/ν) et rejeter le ν au vers suivant. L’accusatif que nous avons ici est une alternative à Ζῆνα et à Δία ; cette dernière forme ne se trouve pas au chant XXIV de l’Iliade.
On trouve la formule εὐρύοπα Ζῆν seulement deux places dans le vers, et assez rarement. On peut donner à l’épithète deux sens possibles selon qu’on rattache -οπα à la voix ou à la vue. Avec un omicron ce serait plutôt la voix, tandis que -ωπα renverrait à la vue

v. 334 : μάλιστα porte sans doute sur σοί (« c’est à toi surtout ») et non sur φίλτατον (« c’est à toi qu’est cher au plus haut point surtout »). Le fait que σοί  soit accentué montre que le pronom est mis en valeur, pour produire une insistance sur l’individualité d’Hermès. Zeus justifie ainsi le choix de son envoyé : il est le plus qualifié pour la tâche à accomplir. Les scholies vont également dans ce sens, en suggérant qu’Hermès, loin de ne porter qu’un simple message, peut surtout faire voyager Priam inaperçu et le raccommoder avec Achille.

v. 335 : τ᾽ = τε qui renforce la valeur gnomique de ἔκλυες.

v. 336 : βάσκ᾽ἴθι : formule d’envoi fréquente lorsque Zeus dépêche des messagers sur la terre (cf. compte-rendu n°8 du 31 janvier 2014).

v. 337 : comment traduire τε, qui semble redondant après la coordination μήτε… μήτε ? Selon Leaf, il s’agirait d’un ancien digamma, (« τε, which not only saves the Ϝίδῃ and supplies the object, but avoids the very unpleasant and meaningless iteration of ἄρ »).

v. 338: Πηλεΐωνάδ᾽ : il est rare avant Apollonios de Rhodes de trouver –δε avec un nom de personne (cf. v. 328 : θάνατόνδε : faut-il également considérer la mort comme un être animé ?)

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (18 juin 2014). Séance n°16 le 6 juin 2014. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vx


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.