A propos Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

Séance (7) le 22 mai 2015 v. 668-688

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
‘ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ᾽ ὡς σὺ κελεύεις·
σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.

ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει᾽ ἐνὶ θυμῷ.
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου·
τῷ δὲ Βρισηῒς παρελέξατο καλλιπάρῃος.

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
ἀλλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
ὁρμαίνοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
‘ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ᾽ εὕδεις
ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας·
σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ᾽ Ἀγαμέμνων
γνώῃ σ᾽ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.

ν. 668 : ποδαρκής: cette variante de πόδας ὠκὺς ne se retrouve que dans l’Iliade, uniquement dans la formule ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, toujours placée en fin de vers.

v. 674 : πυκινὰ μήδεα: la même expression s’appliquait au v. aux pensées méditées par Zeus ; l’adjectif πυκινός renvoie à l’idée que quelque chose de serré, touffu, peut-être à un raisonnement précis du dieu, mais ici, comme le notent par ailleurs les scholiastes, on ne voit pas bien ce que veut dire cette expression.

v. 677 : ἱπποκορυσταί: Bailly traduit « qui combat à cheval ou sur un char », mais littéralement, il s’agirait plutôt de soldats qui portent un casque.

v. 679 : ἐριούνιον: « bienfaisant » ; l’adjectif est formé de ἐρι-, qui signifie « bien » et de –ουνιος, qui connote l’utilité.

v. 681 : ἐκπέμψειε : Hermès se trouve ici dans sa fonction traditionnelle de guide, d’accompagnateur.
ἱερούς: les scholies donnent à cet adjectif la signification de πιστούς, « de confiance ». Leaf et Richardson pensent par ailleurs que l’emploi de ce qualificatif manifeste une sorte d’emphase, donne une connotation presque religieuse et sacrée à la fonction des gardiens des portes. On a pu rapprocher ἱερός d’une racine signifiant « fort » en sanskrit.

v. 682 : l’apparition d’Hermès se fait de la même façon que la manifestation des songes aux mortels. Nous sommes en présence d’une scène typique de rêve, même si dans ce cas, Hermès est une présence réelle aux côtés de Priam, qui le pousse à fuir et le guide tout du long. Il faut remarquer que dans la littérature grecque en général, la frontière entre les manifestations fantomatiques, les apparitions divines et les rêves est plus floue que dans nos conceptions ; l’iconographie donne souvent des songes une représentation matérielle, semblable à celle des âmes des morts, sous forme de petits personnages ailés.

v. 684 : quel sens donner à ἐάω? Dans le contexte, il peut signifier qu’Achille a donné permission à Priam de dormir sous le porche, ou qu’il l’a laissé au milieu des ennemis, ou encore qu’Achille l’a laissé en vie.

v. 688 : γνώῃ − γνώωσι: selon Leaf, ces subjonctifs sont un effet rhétorique visant à convaincre plus rapidement Priam de se lever ; en effet, ils semblent indiquer que les chances de découverte sont fortes, tandis qu’une rançon après coup est peu probable. Le thème de la reconnaissance de Priam par les ennemis est central pour l’action d’Hermès : au v. 681, il médite comment Priam pourra échapper aux regards (λαθών) ; le v. 691 souligne le succès de son entreprise, à travers l’expression οὐδέ τις ἔγνω (« personne ne le reconnut »).

Séance (6) le 5 mai 2015 v. 643-667.

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ ῥ᾽, Ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας,
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
αἳ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι.
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
“ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
ἐνθάδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής:
‘εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.

ν. 643-647 : se retrouvent plusieurs fois dans l’Odyssée où, selon Leaf, ils sont plus appropriés à la description des palais de Ménélas et d’Alkinoos qu’à la tente d’Achille, qui elle-même semble conçue comme une vaste habitation.

ν. 644 : δέμνια: cadre rectangulaire sur lequel on étend des tapis qui font office de matelas.

Αἰθούσῃ : dans un palais, il s’agit d’un porche ou d’un vestibule situé après la cour d’honneur, avant le μέγαρον ; c’est une pièce destinée aux hôtes de passage, il est donc normal que Priam y dorme.

ῥήγεα : couvertures qui constituent le matelas.

v. 645 : τάπητας: cela fait sans doute à la fois office d’oreiller et de matelas.

v. 646 : οὔλας signifie, selon le dictionnaire de Montanari et le Liddell-Scott, « en laine », donc « épais » par extension ; Bailly et Chantraine traduisent le terme par « bouclé, enroulé », mais Chantraine signale que certains ont fait le rapprochement avec la laine ; le commentaire de Kirk traduit par « dense, épais », et signale que ce terme s’applique à la laine, aux cheveux…

v. 649 : ἐπικερτομέων a un sens obscur dans ce passage ; selon Leaf, il faudra y voir une nuance de raillerie adressée à Agamemnon et à ses espions plus qu’à Priam ; une deuxième possibilité, selon lui, serait d’y voir un badinage visant à s’excuser de placer Priam sous un porche pour la nuit, quoique ce soit l’endroit habituel pour les hôtes de passage. Les scholies proposent de voir dans ce participe ainsi que dans l’explication qui suit une allusion au fait qu’Achille souhaite être seul dans sa tente pour coucher avec Briséis à l’écart des regards indiscrets…

v. 651 : βουληφόρος: « donneur de conseils » : ce terme est peut-être à comprendre dans un sens ironique, et la notion de conseil est reprise au vers suivant par les termes βουλὰς et βουλεύουσι. Est-il crédible de penser que des gens vont venir chez Achille en plein milieu de la nuit, ou cette explication n’est-elle qu’une excuse pour garder Priam loin de lui pendant la nuit ? Le discours d’Achille est peut-être un prétexte destiné à permettre à Priam de s’enfuir à la faveur de la nuit.

ν. 653 : θοὴν διὰ νύκτα: il faut sans doute donner à l’adjectif θοήν le sens de « solide », d’autant plus qu’on l’a parfois rapproché du verbe θοάζω, être assis (le terme est aussi employé dans la description des repas). Il s’agit alors d’une nuit solide, stabilisée, fermement établie ; cette stabilité renvoie, selon certains commentateurs antiques, à un état de la journée où plus rien ne bouge car le sommeil a pris tous les animaux, ou d’un état où l’on n’a pas conscience que le temps avance car on dort.

v. 656-658 : la fin de la réplique d’Achille montre que le pouvoir de ce héros sur les Grecs est comparable à celui d’Agamemnon, car il est capable de retenir l’armée comme s’il en était le chef.

v. 660-667 : la suite du chant XXIV confirme que l’acheminement du bois depuis les montagnes prend bien neuf jours.

Séance (5) le 4 avril 2015 v. 621-642

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
σφάξ᾽· ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν,
ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
καλοῖς ἐν κανέοισιν: ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
οἳ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ᾽ Ἀχιλῆα
ὅσσος ἔην οἷός τε: θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
εἰσορόων ὄψίν τ᾽ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ἀλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.
νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
λαυκανίης καθέηκα: πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.

ν. 621 : ἀναίξας: les actions d’Achille dans ce passage du chant XXIV sont marquées par la rapidité et la vivacité de leur exécution.

v. 623-627 : les préparatifs du repas sont tous accomplis méticuleusement, avec le plus grand soin et le plus grand art ; Achille accomplit les tâches les plus importantes (égorger la bête, répartir les parts), tandis que ses compagnons se chargent des tâches subalternes. L’alternance des verbes à l’imparfait et à l’aoriste indique peut-être que certaines actions prennent plus de temps que d’autres. Les scènes de préparatifs de banquet sont toujours décrites dans les mêmes termes dans les épopées homériques (le v. 627 revient fréquemment dans l’Odyssée). On peut remarquer que seuls les préparatifs du banquet sont décrits, tandis que l’absorption même de nourriture, plus triviale, ne participe pas du registre épique

v. 625 : σῖτος désigne du pain par opposition à κρέα, la viande, mais au v. 641, la mise en relation de σῖτος avec οἶνος invite à la traduire plutôt par « de la nourriture solide ».

v. 629-633 : Scène qui met en regard, par le chiasme des v. 629 et 631, deux personnages extraordinaires qui prennent plaisir à s’admirer tous deux. La beauté d’Achille est mise en perspective avec une beauté plus morale (ἀγαθήν) de Priam.

v. 633 : τάρπησαν est une forme médio-passive, intransitive.

v. 635-642 : la réplique de Priam invite à mettre sa situation en parallèle avec celle de Niobé, évoquée aux vers précédents, qui refusa elle aussi de manger après la mort de ses enfants.

v. 636 : l’accentuation de ὕπο ne semble pas justifiée par une anastrophe ; la question se pose de savoir pourquoi τέρπω paraît construit avec ὑπό + Dat., il faut sans doute penser que le sommeil est ici envisagé comme une chape matérielle qui entoure les membres. On retrouve des constructions similaires en Il. III, 441 et en Il. XIV, 314. Chantraine pour sa part considère qu’il n’est pas toujours facile de savoir, dans les textes homériques, si ὑπό est un préverbe ou une préposition.
Ταρπώμεθα : la variante παυσώμεθα, proposée par Aristarque est refusée par Leaf pour des raisons métriques, car il considère que la forme correcte serait παυσόμεθα ; les scholies discutent de ταρπώμεθα pour des raisons morales, Aristarque jugeant peu convenable que Priam puisse prendre du plaisir au sommeil, tandis que d’autres commentateurs antiques estiment qu’après douze jours sans sommeil, le sommeil va effectivement sembler plaisant.

v. 641 : πασάμην: vient de πατέομαι ou de *παομαι +G.

v. 642 : λαυκανίης est un génitif que l’on peut analyser comme un génitif partitif ou comme induit par le préfixe κατά de καθέηκα. Les deux constructions se retrouvent en grec (cf. Eur. Troyennes, 1010 : πύργων καθιεῖσα; Xen., An., IV, 2, 17 : ἰεὶς σαυτὸς κατὰ τοῦ τειχοῦ), il est donc difficile de trancher.

Séance (4) le 13 mars 2015 v. 571-595

Homéristes présents: Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà

ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
Πηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
τῖ᾽ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
οἳ τόθ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐυσσώτρου δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα.
κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
δμῳὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς.
τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
αὐτὸς τόν γ᾽ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην.
ᾤμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον:
μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικεν.

v. 574 : question du personnel dont dispose Achille. Automédon est le conducteur de son char. Mais Alcime ? La scholie dit que ce nom est le raccourci de Alcimédon, lequel apparaît en 16, 197 et en 17, 466 sqq. Alcime et Alcimédon sont-ils le même personnage ? Il semble bien. En 16, 197, Alcimédon, fils de Laercès, est l’un des 5 chefs suprêmes des Myrmidons. En 17, 466 sqq., il vient à la rescousse, au combat, d’Automédon, “son fidèle ami” (πιστὸν ἑταῖρον).

v. 575 : faut-il comprendre “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après la mort de Patrocle –maintenant que Patrocle était mort” ou “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après Patrocle, bien sûr, bien qu’il fût mort” ? Dans le 2e cas, τίω aurait un mort comme complément d’objet. Il faudrait vérifier si cet emploi du verbe est attesté.

v. 577 : καλήτορα. Difficile de savoir ce que recouvre cette fonction puisque le mot est un hapax. A priori, il est redondant par rapport à κήρυκα. On s’interroge sur le rôle du héraut Idée, qui apparaît dans l’Iliade plusieurs fois, tantôt comme conseiller, tantôt comme porte-parole.

v. 578 : ἐυσσώτρου. Composé de σῶτρον, qui désigne la jante, en bois, de la roue, la bande métallique qui la recouvre étant l’ἐπίσωτρον. σω- est à rattacher à σεύω, -ομαι (la jante est ce qui fait ‘bondir’ la roue), indo-eur. *kyew-, avec degré o pour la forme nominale (Chantraine, DELG). Une variante de cet adjectif dans notre vers 578 est ἐυξέστου ; cf ἐυξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην au vers 590.

v. 581 : le mot important est πυκάσας, comme le font comprendre les vers qui suivent (583-586). Cf la scholie au vers 581 : ὥστε ἀθεώρητον εἶναι τῷ πατρί.

v. 583 et 585 : ἴδοι … ἰδών. Importance de la vue : la vue de son enfant mort risque de déclencher chez Priam une terrible colère contre celui qui l’a tué. Achille le sait bien ; d’où les précautions qu’il prend pour dissimuler au père le spectacle de son fils mort.

v. 583-584 : structure logique. ὡς μὴ … , μὴ … οὐ : le premier μὴ est la négation de la proposition finale introduite par ὡς, tandis que le deuxième est la conjonction de subordination des verbes de crainte et assimilés, avec négation οὐ. À noter qu’on a la même structure μὴ … οὐ au vers 569, lequel est précédé d’une proposition (principale, celle-là) où figure également la négation μὴ. Le parallélisme des deux passages est frappant.

v. 586 : Leaf refuse ce vers qui reprend la fin du vers 570 en remplaçant la 1re personne du verbe par la 3e mais en conservant le subjonctif, justifié là mais non ici, après 3 optatifs obliques. De plus, le poète, dit Leaf, a voulu laisser dans le flou les conséquences qu’aurait l’irritation d’Achille devant le comportement de Priam, mais l’interpolateur a eu le mauvais goût de l’énoncer : le meurtre.

v. 590 : σὺν δ᾽ ἕταροι. Deux interprétations : soit on a affaire à une tmèse, et alors le sens est : « ensemble ses compagnons… », par opposition à Achille tout seul au vers précédent (αὐτὸς … Ἀχιλεὺς) ; soit σὺν est un adverbe, et le sens est : « avec lui, ses compagnons…). Mazon et l’éditeur italien du livre de Giuseppe vont dans le premier sens, Schadewaldt dans le 2e. Jean se propose de faire une recherche pour tenter de trancher la question.

v. 592-595 : la proposition ἐπεὶ… est importante : Achille accepte de rendre le corps parce qu’il se satisfait de la réparation qui lui a été fournie sous la forme de cette splendide rançon. Il accepte ainsi de rentrer dans le jeu de la règle sociale. Le dernier vers montre qu’il reçoit la rançon non pour s’enrichir mais pour une question d’honneur. Les scholies à 594-5 oscillent entre deux positions : ou bien athétèse des deux vers, l’argument de la rançon étant inconvenant (il aurait plutôt fallu invoquer l’ordre de Zeus) et le partage de cette rançon avec Patrocle mort n’ayant guère de sens ; ou bien accepter l’argument de la rançon qui est fondé sur un ἔθος (ἔθος τοὺς φόνους ἐπὶ χρήμασι λύειν), et considérer que la « part » de Patrocle mort ce sont les jeux en son honneur.

Séance (3) le 27 février 2015 v. 552-570

Homéristes présents: Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
‘μή πω μ᾽ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
‘μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
μήτηρ, ἥ μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
ὅττι θεῶν τίς σ᾽ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν,
ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾽ ὀχῆα
ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μή σε γέρον οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.

v. 553 : θρόνος : faut-il traduire par siège ou par trône ? On peut se souvenir qu’aux v. 450 et suivants du chant XXIV, la tente d’Achille est décrite comme un palais ou une maison homérique (aulè, lourde porte, vestibule…). Le θρόνος est un siège particulier, que l’on n’offre qu’aux hôtes de marque (roi, dieu etc.). Il a un dossier, des pieds en forme de pattes de lion, est souvent assorti d’un petit repose-pieds. Priam, en refusant le θρόνος, refuse peut-être l’honneur qui s’attache au θρόνος, car le seul qu’il recherche est le retour du corps d’Hector.
ἵζε : impératif présent dans une prohibition qui s’applique à une action en cours ou annoncée, ici celle de s’asseoir, refusée par Priam.
ὄφρά κεν: accent d’enclise : le cas se produit conformément aux règles d’accentuation avec εἶτά τε et peut se comprendre avec ἔνθά τε, car le groupe voyelle + sonnante ν est alors traitée comme une diphtongue “ἐν”. Pour ὄφρά κεν, cette explication n’est pas possible (“οφ” ne peut passer pour une diphtongue !). L’histoire de l’accentuation des “blocs d’enclise” est complexe : voir Ch. Bally, Manuel d’accentuation grecque, Berne 1945, p. 111-113.

L’accentuation ὄφρά κεν est donnée par les mss et les éditeurs (Leaf, Allen, Mazon) la respectent; mais Chantraine GH 2.262 écrit ὄφρα κεν.”

 

v. 554 : κεῖται : après ὄφρα, c’est un subjonctif et non un présent qui est attendu, il faut donc interpréter κεῖται comme un subjonctif. Cette forme serait due à un ancien *κεyεται, subjonctif athématique à voyelle brève, réduit après chute du y en κεῖται.
ἀκηδής : qui n’a pas reçu les marques du deuil ; selon Richardson : sans le soin spécifique dû à un cadavre.

v. 555 : δέξαι : impératif aoriste qui dénote, comme dans la prière aux dieux, un inférieur qui s’adresse à un supérieur ; cela peut aussi introduire une demande nouvelle et ponctuelle, manifestée par l’accent mis sur la rançon, que Priam n’avait jusqu’alors évoquée qu’en passant.

v. 556-557 : les commentateurs anciens les athétisent sous prétexte qu’il ne convient pas à un héros de souhaiter la victoire de son ennemi. Le même souhait est présent au chant I de l’Iliade, v. 17-21, lorsque Chrysès souhaite qu’on lui rende sa fille ; il souhaite alors la victoire aux Grecs en échange du bienfait qu’il demande. Plus qu’une trahison, il s’agit sans doute d’une façon de se concilier la bonne volonté de celui à qui l’on demande une faveur.

v. 557 : πρῶτον : d’emblée, sans hésitation. ἔασας peut se construire absolument, comme au v. 569, et la traduction serait alors « puisque tu m’as accueilli sans hésiter ».

v. 558 : ce vers semble superflu dans le passage, et les scholiastes tout comme Leaf proposent de l’athétiser ; il ne s’agit sans doute que d’une cheville tardive ajoutée pour donner un complément à l’infinitif à ἐάω. L’association un peu redondante ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο se trouve également au chant XVIII de l’Iliade, v. 61 et v. 442, et dans l’Odyssée, au chant IV, v. 540 et 833, au chant X, v. 498, au chant XIV, v. 44, au chant XX, v. 207. L’emploi de ces deux infinitifs est donc plus odysséen que propre à l’Iliade.

v. 559 : ὑπόδρα ἰδών : cette expression se rencontre 17 fois dans l’Iliade et 9 fois dans l’Odyssée, toujours dans le sens de regarder quelqu’un d’une façon courroucée. L’étymologie de l’adverbe est claire, il s’agit de regarder par en-dessous, donc de travers et avec colère.

v. 560 : comment expliquer l’emportement d’Achille ? Selon Leaf, Achille est en proie à un tourment intérieur, il se demande s’il doit ou non détruire le corps d’Hector, son ennemi, et supporte mal dans ce moment décisif les instances de Priam, dont les paroles, marquées par de constantes injonctions, se font de plus en plus pressantes. Une scholie, faisant référence aux v. 578-590 du chant XXIV, explique le courroux d’Achille par le mécontentement que lui cause la hâte de Priam, alors qu’il voudrait d’abord laver le corps de ses outrages avant de le rendre. Elle avance une autre explication, plus simple : Achille en a peut-être simplement assez d’entendre parler en permanence d’Hector.

v. 563 : καί est-il adverbial ? Pourquoi a-t-on un δέ ensuite ? Il s’agit sans doute d’introduire un deuxième argument justifiant le fait de rendre le corps d’Hector : 1) Thétis le lui a demandé de la part de Zeus ; 2) De plus, Priam aussi est guidé et protégé par un dieu. Cette énumération de raisons crée aussi un parallèle entre les deux héros, tous deux sollicités par les dieux. Le groupe groupe de particules καὶ δέ est étudié par Kühner-Gerth 2.253.3 et Denniston, Greek Particles, p. 199. Denniston : “This is a natural enough combination, the former particle denoting that something is added, the latter that what is added is distinct from what precedes” (mêmes références que K.-G. + η 213, φ 110, 113). D. ajoute la note suivante : “Jebb, on S. Ph. 1362, argues for the view that, in καὶ… δέ, καί is the conjunction, while δέ means ‘on the other hand’, ‘also’. This is, I think, the right explanation of most of the passages. But there are others [renvoi à de nombreux ex. de καὶ… δέ réunis p. 200] in which δέ seems to be the conjunction, while καί means ‘also’. Here as with other combinations, a different analysis is required in different cases.” Noter qu’il est question ici de καὶ… δέ, et non de καὶ δέ, groupement propre à la langue épique.
σε : on a sans doute affaire à une prolepse : ce σε annonce celui que l’on trouve au vers suivant, et reprend également λήθεις.
Λήθεις : en grec classique, on aurait une construction avec participe, mais ici, ὅττι introduit le complément tant de γινώσκω que de λήθεις.

v. 566 : φυλακούς est un hapax chez Homère.

v. 568 : comment comprendre ἐν ἄλγεσι ὀρίνῃς ? Il s’agit sans doute de ne pas pousser encore plus le θυμός d’Achille dans les douleurs, c’est-à-dire de ne pas attiser encore ses souffrances par une insistance trop forte.

v. 568-569 : Achille sait sans doute qu’il n’a pas d’autre choix que de rendre le corps, mais menace tout de même, dans son emportement, de contrevenir aux ordres de Zeus.

v. 569 : μὴ οὐ + subj.: sert à écarter une idée négative (voir Chantraine, Grammaire Homérique, II, p. 336).

Séance n°(2) le 6 février 2015 v. 527-551

Homéristes présents: Manon Brouillet, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Marine Glénisson, Giuseppe Samonà.

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ᾧ μέν κ᾽ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ·
ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
φοιτᾷ δ᾽ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες
αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε.
ἄνσχεο, μὴ δ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.

ν. 528 : ἕτερος reprend le mot « jarre », mais la deuxième n’est pas précisée. Les Anciens s’interrogeaient sur le nombre de jarres : Pindare considère qu’il y en a trois, dont deux de maux ; Platon en voit deux. Le vers est ambigu et ouvre à diverses interprétations. Faut-il comprendre que Zeus puise à chaque fois dans les deux jarres, peut-il ne puiser que dans une seule ? La critique de Platon porte sur le malheur échu aux hommes, car Dieu ne peut vouloir que le bien.

οἷα δίδωσι paraît une expression redondante. On peut remarquer cependant la variété des constructions de δίδωμι  dans notre extrait, employé absolument, de façon transitive et avec un génitif partitif.

v. 529 : le rythme est étrange, car quatre spondées se succèdent.

v. 530 : Un sort mixte est le mieux que l’on puisse obtenir, aucun mortel ne reçoit le bonheur absolu.

v. 532 : βούβρωστις : les emplois de ce mot sont toujours métaphoriques chez Homère. Est-ce une sorte de boulimie qui saisit les malheureux ? Selon Leaf, cela fait référence à la morsure d’un taon, qui poursuit le pauvre hère de sa piqûre. Les scholies sont peu claires et évoquent une faim dévorante ou la pitié (οἶκτος). Cette métaphore est très employée dans les lexiques et Richardson signale que les poètes hellénistiques l’ont reprise. Il s’agit d’un hapax chez Homère.

v. 540 : παναώριον : formation similaire à πανάποτμος.

v. 543 : καί σὲ γέρον : ce καί est peut-être adverbial (« aussi »), mais sans doute faut-il comprendre, à la suite des éditeurs qui ont accentué σέ, que c’est sur ce dernier mot que repose l’insistance.
ἀκούομεν : cela peut être un présent ou un imparfait sans augment. Chez Homère, accompagné d’une indication de temps, le présent peut étendre sa valeur au passé. Au vers 546, φασι au présent pourrait faire pencher la balance en faveur d’un présent.

v. 544 : ἄνω: en pleine mer.

Λέσβος ἄνω : tout ce qui est au-dessus de Lesbos. Les lieux indiqués servent à délimiter l’espace contenu entre eux, que Priam contrôlait.

v. 545 : καθύπερτε : plus haut, car sur le plateau d’Asie centrale. Chez Hérodote, cela signifie « vers le nord ». Leaf traduit par « in land ».

v. 551 : πρίν : c’est un adverbe et non une conjonction. Chantraine, d’ailleurs, ne cite pas ce passage dans la liste des cas où πρίν est suivi de l’aoriste subjonctif.

Séance n°(1) Le 23 janvier 2015 v. 507-526

Homéristes présents: Claire Guillot, Jean Lallot,  Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Manon Brouillet, Marine Glénisson.

ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο:
ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
κλαῖ᾽ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
Πάτροκλον: τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει.
αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων,
αὐτίκ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
‘ἆ δείλ᾽, ἦ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης
ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ:
οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο:
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
ζώειν ἀχνυμένοις: αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες εἰσί.

v. 508 : ἀψάμενος : « ayant touché » : la main de Priam se trouvait sur les genoux d’Achille, qui la retire doucement.

v. 509 : le génitif ne peut se comprendre qu’avec μνησαμένω, même s’il y a une rupture de parallélisme (ὁ μέν mais pas de ὁ δέ).

ἀνδροφόνοιο : met en valeur la bravoure d’Hector, qui répand le sang d’autres guerriers ; παιδοφόνοιο (v. 506) insistait plutôt sur la douleur de la perte d’un fils.

v. 510 : ἐλυσθείς : idée que Priam se recroqueville, se ramasse sur lui-même, se « roule » en boule sous l’effet de la douleur.

v. 510-512 : les pleurs des deux héros correspondent à une manifestation de deuil codifiée.

v. 514 : les scholiastes ont parfois rejeté ce vers, sous prétexte que γυία ne peut pas désigner le corps entier chez Homère, seulement des parties du corps.

Πράπις : mot rare et toujours au pluriel chez Homère, qui désigne une partie du corps proche du cœur.

v. 515 : faut-il voir une valeur aspectuelle significative aux verbes ὦρτο (aoriste) et ἀνίστη (imparfait) ? Les développements de P. Chantraine dans ce sens ne sont pas toujours très satisfaisants.

v. 518 : ἄνσχεο : ind. Aor. moy. 2ème pers. Sg, même si Bailly, à la fin de l’article ἀνέχω, l’identifie comme un impératif.

v. 522 : ἕζευ : impératif ; est-ce un aoriste ou un présent ? Pour Leaf, c’est un aoriste, et il semble que les formes de ce verbe se retrouvent surtout dans des cas où les aoristes sont bienvenus… Néanmoins, en observant d’autres occurrences de ce verbe, cela n’apparaît pas si clair…

v. 525 : ἐπεκλώσαντο : ce verbe se retrouve 7 fois au moins dans l’Odyssée, où les dieux, à la manière des Parques, y filent le destin des mortels ; ce vers contribue donc à la tonalité odysséenne du chant

Séance n°16 le 6 juin 2014

Homéristes présents: Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Salmonà, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
μόρφνον θηρητῆρ᾽ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῗσ᾽ ἀραρυῖα,
τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.

σπερχόμενος δ᾽ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἐκ δ᾽ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο
πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο,
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ᾽ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα,
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
“Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔκλυες ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
βάσκ᾽ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ὣς ἄγαγ᾽, ὡς μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ
τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωναδ᾽ ἱκέσθαι.”

v. 314 : ἔκλυε : aoriste (cf. v. 335 : ἔκλυες) ; le présent κλύω s’est formé plus tardivement.

μητίετα : employé seulement pour Zeus ; on peut le traduire par « sage, prudent », mais aussi « qui a de la ressource ». Cette forme est un ancien vocatif figé compris comme un nominatif (cf. νεφεληγερέτα : même cas de figure; l’adjectif εὐρύοπα quant à lui est un accusatif employé comme nominatif). On peut noter que « Jupiter » en latin est lui aussi un vocatif que l’on a ensuite compris comme un nominatif (NB − en grec moderne, le père, ο πάτερ, est également un ancien vocatif). L’accusatif est un cas important concernant les épithètes des dieux, car souvent on s’adresse à eux (prières, vœux). Cela explique sans doute qu’ils aient été mieux conservés que leurs nominatifs, dont ils ont suppléé les formes manquantes.

v. 316 : περκνόν et μόρφνον sont  deux hapax dans l’Iliade. On pense que μόρφνος désigne une couleur proche du noir en raison du parallèle de notre passage avec XXI, 252 (αἰτοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος), où un aigle noir, également désigné comme le plus puissant des oiseaux (XXI, 253 : κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν), est de couleur noire. Aristote (Histoire des animaux, X, 2) identifie notre aigle comme appartenant au genre « Plangos » (πλάγγος) : « Une seconde espèce d’aigle est celui qu’on nomme le Plangos ; il est en effet le second en grosseur et en force. Il fréquente les halliers, les vallons et les lacs. On le surnomme aussi le Tueur-de-Canards (νηποφόνος) et le Morphnos (μόρφνος). C’est de celui-là que veut parler Homère, quand il raconte la sortie de Priam. »

v. 317-319 : que suggère la comparaison de l’aigle avec la porte d’un palais ? Il s’agit sans doute d’insister sur l’envergure des ailes (ὅσση… τόσσα indique une quantité mesurable) de l’oiseau et sans doute aussi sur sa puissance (la porte du θάλαμος d’un homme riche doit être solide).

v. 319 : ἐὺ κληῖσ᾽ ἀραρυῖα : cf. XXIV, 269 : ἐὺ οἰήκεσσιν ἀρηρός ; le parallèle suggère que κληῖσι serait plutôt un datif que l’équivalent de l’adjectif εὐκλεής accordé à θύρη, lecture alternative qu’envisagent les scholies. Κλείς désigne une barre de fermeture, mais il est rare d’en mettre deux à une seule porte, et le pluriel du texte d’Homère a largement contribué à susciter la discussion des scholies sur κλείς/εὐκλεής. Sur les serrures, on peut consulter l’article “sera” du Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio. ἀραρυῖα peut avoir plusieurs sens : « arrangée », « adaptée », « garnie de » ; cette dernière solution nous avait parue la plus satisfaisante lors de la traduction du v. 269 cité plus haut.

v. 320 : διὰ ἄστεος : les manuscrits ont souvent la leçon ὑπὲρ ἄστεος, mais ἄστυ a un digamma, et de plus, la métrique est fausse avec ὑπέρ, même si cette variante est plus satisfaisante pour le sens.

v. 329 : entrer dans la plaine signifie quitter Ilion et justifie le repli des proches de Priam dans la ville, qui est un domaine dans lequel leur sécurité sera assurée. Peut-on faire une différence entre ἄστυ et πόλις ? Ces mots désigneraient une même réalité, mais ἄστυ renverrait à la cité perçue de l’extérieur, entourée de ses remparts, tandis que πόλις correspondrait à une perception interne de la cité, vue de l’intérieur des murs.

v. 330 : comment scander ? προτὶ Ἴλιον crée un hiatus (il n’y a pas de digamma à Ἴλιος), et on doit sans doute compter long α dans ἀπονέοντο, pour éviter une série de trois voyelles brèves. Les hiatus se produisent en général à la coupe trochaïque du troisième pied, à la césure bucolique.

ἄψορρος : étymologie possible : ἄψ (en arrière) + ὅρος (croupion) : le mot signifierait dans ce cas « celui qui tourne son cul » à quelque chose !

v. 331 : Ζῆν : certains grammairiens antiques, à l’instar d’Aristarque, considèrent qu’il faut couper le mot (Ζῆν = Ζῆ/ν) et rejeter le ν au vers suivant. L’accusatif que nous avons ici est une alternative à Ζῆνα et à Δία ; cette dernière forme ne se trouve pas au chant XXIV de l’Iliade.
On trouve la formule εὐρύοπα Ζῆν seulement deux places dans le vers, et assez rarement. On peut donner à l’épithète deux sens possibles selon qu’on rattache -οπα à la voix ou à la vue. Avec un omicron ce serait plutôt la voix, tandis que -ωπα renverrait à la vue

v. 334 : μάλιστα porte sans doute sur σοί (« c’est à toi surtout ») et non sur φίλτατον (« c’est à toi qu’est cher au plus haut point surtout »). Le fait que σοί  soit accentué montre que le pronom est mis en valeur, pour produire une insistance sur l’individualité d’Hermès. Zeus justifie ainsi le choix de son envoyé : il est le plus qualifié pour la tâche à accomplir. Les scholies vont également dans ce sens, en suggérant qu’Hermès, loin de ne porter qu’un simple message, peut surtout faire voyager Priam inaperçu et le raccommoder avec Achille.

v. 335 : τ᾽ = τε qui renforce la valeur gnomique de ἔκλυες.

v. 336 : βάσκ᾽ἴθι : formule d’envoi fréquente lorsque Zeus dépêche des messagers sur la terre (cf. compte-rendu n°8 du 31 janvier 2014).

v. 337 : comment traduire τε, qui semble redondant après la coordination μήτε… μήτε ? Selon Leaf, il s’agirait d’un ancien digamma, (« τε, which not only saves the Ϝίδῃ and supplies the object, but avoids the very unpleasant and meaningless iteration of ἄρ »).

v. 338: Πηλεΐωνάδ᾽ : il est rare avant Apollonios de Rhodes de trouver –δε avec un nom de personne (cf. v. 328 : θάνατόνδε : faut-il également considérer la mort comme un être animé ?)

Séance n°13 le 4 avril 2014 241-264

Homéristes présents : Jean Lallot, Manon Brouillet, Claire Guillot, Giuseppe Salmonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ἦ ὀνόσασθ᾽ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκε
παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.

ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας: οἳ δ᾽ ἴσαν ἔξω
σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ᾽ Ἀγάθωνά τε δῖον
Πάμμονά τ᾽ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ᾽ ἅμα πάντες
Ἕκτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
Μήστορά τ᾽ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
Ἕκτορά θ᾽, ὃς θεὸς ἔσκε μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ Ἄρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
ψεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;

v. 241 : ὀνόσασθε est une conjecture d’Aristarque largement adoptée par les éditeurs modernes, à la place de la leçon sans doute corrompue οὔνεσθε (que Leaf choisit cependant dans son édition), qui serait due quant à elle à une mauvaise lecture de l’ancien alphabet (ΟΝΕΣΘΕ sans distinction des syllabes longues et brèves). On peut rapprocher ces formes verbales d’ὀνίνημι (tirer profit, avantage de quelque chose) et traduire « trouvez-vous votre compte dans le fait que Zeus le Cronide m’ait chargé de maux » (avec deux erreurs de graphies à partir d’un ὤνησθε or on trouve chez Homèe un aoriste moyen sans augment ὄνησο), ou d’ὄνομαι (traiter avec mépris, blâmer) et traduire « est-ce que vous vous en moquez, que Zeus m’ait accordé des malheurs » (forme thématique de ὄνομαι au présent avec un allongement métrique ou à l’imparfait avec augment temporel) . Leaf considère la première solution plus vigoureuse et homérique, tandis que Richardson est de l’opinion inverse. Chantraine a une préférence pour la conjecture d’Aristarque.

v. 242 : le sens démonstratif de l’article insiste peut-être sur la valeur d’Hector : « perdre mon enfant, celui-là, le meilleur… » ; néanmoins, il est fréquent d’avoir l’article devant le superlatif.

ὀλέσαι a ici le sens de “perdre”, à la différence du v. 260, où il signifie cette fois “faire périr”. Sur les différents de ce verbe chez Homère, voir l’article de O. Mortier-Waldschmidt dans la revue Gaia n°14 (2011).

γνώσεσθε : « vous en ferez l’expérience » : le type de connaissance est en général intellectuel avec γιγνώσκω. Selon certains traducteurs, c’est la perte d’Hector que l’on sentira, lorsque les Troyens mourront faute de protection. Peut-être faut-il sous-entendre ἄλγεα (cf. v. 241) comme complément de γνώσεσθε : « vous connaîtrez des malheurs vous aussi ».

v. 243 : structure redondante : μᾶλλον + comparatif.

v. 244 : ἐναίρω (tuer) vient du terme ἔναρα, qui désigne les armes et trophées pris sur l’ennemi que l’on a tué à la bataille.

v. 247 : διέπω : deux sens possibles : mettre en ordre ou repousser.

v. 248 : σπέρχομαι : on peut hésiter sur le sens à donner à ce verbe, soit « s’agiter », soit « être en colère, s’irriter ». Au vers 322 du chant XXIV, le même verbe, employé également pour Priam, insiste sur son impétuosité. Dans notre passage, l’agitation de Priam n’est pas incompatible avec son irritation, et souligne la manifestation de colère généralisée à laquelle il est en proie.

ὁμόκλα (cf. v. 252 : ὁμοκλήσας) : le verbe désigne un cri de reproche, mais aussi un cri de guerre ou même un cri adressé à des chevaux.

v. 249-251 : Hellenos est en général un personnage positif (un devin) ; Politès apparaît au chant II, v. 791, tandis qu’il y a débat pour savoir si le nom du dernier fils au v. 249 est Agathon ou Dios. Pammon et Dion apparaissent seulement dans ce passage.

v. 253 : κατηφόνες (cf. v. 239 : ἐλεγχέες ; v. 260 : ἐλέγχεα) : la honte et l’opprobre sont au centre des reproches de Priam, adressés tant au peuple de Troie qu’à ses fils.

v. 253-254 : la violence de l’invective de Priam s’exprime à travers le regret (ὠφέλετ᾽) et l’insistance sur la mort collective (ἄμα πάντες) qui aurait dû être la leur sans distinction.

v. 254 : ἀντί : la préposition est en anastrophe mais l’accent ne remonte pas sur le α car elle est trichrone (représente trois temps brefs).

v. 255 : ἀρίστους, repris ensuite au vers 261 à la même position, sert à scander et à contraster l’énumération des fils de Priam : à la « vraie » excellence, guerrière, des fils morts au combat, s’oppose l’excellence de salon des fils vivants, qui sont passés maîtres dans l’art de taper du pied (χοροιτυπίησιν ἄριστοι, dont l’ironie grinçante marque l’amertume de Priam).

v. 256 : φημί : forte insistance : « j’affirme, je vous le dis ». Le jeu sur le singulier (οὔ τινά) et le pluriel (τὰ δ᾽ἐλέγχεα πάντα au v. 260), articulé autour de la répétition du verbe λείπειν (v. 256 et v. 260) accentue le contraste entre la perte des « bons » fils et la présence persistante des « mauvais » garçons.

v. 257 : Mestor et Troilos apparaissent seulement ici dans l’Iliade, mais auront une grande fortune, tant littéraire qu’en tant que sujet de figuration sur les vases et peintures ; ils reviennent fréquemment dans les récits (Sophocle par exemple avait écrit un Troilos, et Virgile fait allusion au même héros dans l’Eneide)

v. 261-262 : portrait de l’anti-héros épique : menteur, voleur, danseur. La danse n’est pas en soi négative (au chant VIII de l’Odyssée, Ulysse admire des danseurs chez Alcinoos ; au chant XVIII de l’Iliade, des danseurs sont représentés sur le bouclier d’Achille) ; c’est par opposition au monde de la guerre, où elle n’a pas sa place, qu’elle est attaquée, car elle ne convient pas à des gens qui devraient se battre au lieu de s’y adonner. L’accusation rappelle le chant XI, où des jeunes gens dansent au lieu de se battre. Le mensonge connote la déloyauté et la fourberie incompatibles avec l’héroïsme épique. Au v. 262, l’insistance est sur ἐπιδήμιοι : il est normal de ravager le territoire des ennemis, mais pas de ruiner le sien propre. Dans l’Odyssée, de même, les prétendants sont accusés de dévorer les biens du palais d’Ulysse. C’est donc tout un univers distinct et opposé à celui de la guerre qui se dessine ici, et ce n’est sans doute pas un hasard si ces vers font suite à la mention d’Arès (v. 260).

v. 263 : cf. Odyssée, VI, 57 : παππα φίλ᾽, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην. Néanmoins, le contexte est très différent : Nausicaa demande sereinement à son père de lui apprêter un chariot, tandis qu’ici Priam invective ses fils : il faut se méfier, ainsi, de conclure que des vers similaires connotent toujours les mêmes idées et atmosphères dans les épopées homériques.

v. 264 : ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε : pendant l’ellipse des v. 236-237, qui l’ont vu atteindre la porte du palais sans mention de son départ du megaron, Priam a réussi à transporter avec lui tout le trésor qu’il compte porter à Achille.

Séance n°11 le 7 mars 2014 187-216

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς.
αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγει
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
‘ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ᾗς τὸ πάρος περ
ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις;
πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ᾽ ἐλεήσει,
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων
ἑσταότ᾽ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς.

v. 190 : ἠνώγει : morphologiquement, c’est un plus-que-parfait, mais on le traduit par un imparfait. Au v. 198, le même verbe, ἀνώγει est un parfait à valeur de présent (des formes de présent ont d’ailleurs été refaites sur ce thème).

v. 191 : θάλαμον : c’est le lieu du palais où l’on cache les trésors (certains manuscrits, d’ailleurs, au lieu de κεχάνδει, donnent la leçon κεκεύθει, « cacher ») ; selon l’article “thalamus” du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, on conserve dans les chambres du θάλαμος les objets précieux (étoffes, armes, bijoux…dans l’Odyssée, ainsi, c’est là qu’est restée l’armure d’Ulysse). Cette pièce se situe en contrebas, puisque Priam y descend (κατεβήσετο).

v. 192 : κέδρινον peut tout aussi bien désigner le bois dans lequel est faite la chambre que l’odeur du cèdre qui embaume (κηώεντα) la pièce.

γλήνεα : ce mot contient une racine qui désigne ce qui brille, donc aussi ce qui est précieux. Elle est présente dans les mots galène (le calme plat de la mer, qui brille alors de mille feux) ou encore dans le verbe γέλαω, dont l’idée de lumière est conservée dans l’expression française « rire aux éclats ». Le mot γάλα a une autre origine, mais l’étymologie populaire l’a ensuite rattaché à cette même idée de brillance. Ces γλήνεα renvoient aux objets riches qui garnissent le trésor de Priam.

v. 193 : ἐς est peut-être une tmèse, pour ἐσκαλέω. Cependant ce verbe est mal attesté chez Homère.

v. 194 : δαιμονίη : habituellement, c’est un terme de remontrance ou d’ironie (chez Platon par exemple). Ici, c’est sans doute la pitié de Priam qui s’exprime pour sa femme qu’il va quitter.

v. 196 : le ι final de Ἀχιλλῆι est long, sinon on ne peut pas scander le vers. Cela s’explique par la coupe penthémimère, qui provoque l’allongement de la finale.

v. 200 : le verbe κωκύω est peut-être une onomatopée qui mime les sanglots. C’est un verbe employé exclusivement avec un sujet féminin. Au chant XXIII, on trouve en parallèle les expressions ὀξὺ κωκύω pour qualifier les femmes, et βαρὺ στενάχω pour qualifier les hommes en larmes.

v. 201 : οἴχομαι : à traduire par « être parti ».

v. 203 : ἐλθεῖν semble être centrifuge, contrairement à ses emplois habituels, étudiés par F. Létoublon (voir le compte rendu du 13 décembre 2013)

v. 205 : σιδήρειον ἦτορ : les scholies signalent qu’il faut peut-être comprendre « les dieux t’ont donné un cœur de fer ». Au chant XXII, v. 357, Hector fait le même reproche à Achille qui va le mettre à mort. Ces deux occurrences interviennent dans un contexte de persuasion qui échoue : le fer caractérise aussi une inflexibilité, une dureté de caractère. Contrairement au bronze, métal noble mais plus facilement cassant, le fer semble avoir des connotations plus négatives.
Voir à ce sujet l’article de Françoise Letoublon dans la revue Europe, 2001, « Le récit homérique, de la formule à l’image », et en collaboration avec Franco Montanari, « Les métaphores homériques. L’exemple du cœur de fer », in Skhèma / figura : formes et figures chez les Anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, 2004.

v. 204-206 : insistance sur la vue (ἐς ὀφθαλμούς (v. 204), ἐσόψεται (v. 206)) : le regard peut être passif ou actif, porteur d’hostilité. Mener Priam à la vue d’Achille signifie-t-il que le roi de Troie doit d’abord être reconnu par Achille, ou tous ces héros se connaissent-ils déjà ?

v. 206 : selon Leaf, il ne s’agit pas d’un hysteron proteron (inversion de l’ordre des actions). Peut-être les hommes d’Achille viennent-ils chercher Priam pour le mener ensuite à la vue d’Achille.

v. 207 : ὅ γε : le démonstratif occupe une place inhabituelle dans l’incise, où il faut suppléer, comme le dit Leaf, le verbe ἐστί.

v. 208 : ἄνευθεν : à l’écart de qui ? Il peut s’agir de pleurer loin d’Achille, c’est-à-dire de convaincre Priam de ne pas aller rechercher vainement le corps de son fils. Les scholies envisagent cette solution, en soulignant que cette remarque d’Hécube signifie qu’elle a perdu tout espoir de revoir son fils, et ne veut pas en plus perdre son mari. Il s’agit donc sans doute aussi de pleurer loin d’Hector (cf. v. 211 : ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων). Peut-être aussi faut-il comprendre cet adverbe avec le début du vers 209, qui présente la famille d’Hector retirée dans le palais.

Κλαίωμεν : le pluriel désigne-t-il seulement Hécube et Priam, ou encore toute la famille royale ? Peut-être faut-il comprendre qu’Hécube parle ici de tout le reste des Troyens à l’exception de Priam, qu’elle sait déterminé à partir coûte que coûte, mais la mention du palais au vers suivant rend cela peu probable.

v. 209 : τῷ : le pronom qui désigne Hector, intervenant alors que ce dernier n’est jamais nommé dans le discours d’Hécube, est émouvant : il semble indiquer que son fils est constamment présent à son esprit, au point que ce pronom n’a pas besoin d’être explicité.

ὥς : « ainsi » : il annonce ce que développerα l᾽infinitif ἆσαι.

v. 210 : λίνῳ désigne le fil de la Moire, qui tranche les existences. ἐπινέω avec la proposition infinitive signifie « décider en tissant que… ».

v. 211 : ἀργίποδας : aux pieds agiles ; cette épithète signifie parfois « aux pieds blancs », notamment chez Euripide : de l’idée de blanc brillant de ἀργός, on passe à celle de rapidité. Cet adjectif est un hapax dans l’Iliade. Il y a sans doute un parallèle à faire entre la cruauté d’Achille (ὠμηστής, « qui mange cru », « cruel », épithète généralement employée pour des animaux) et ces chiens dévorants, dont l’épithète rappelle aussi la rapidité d’Achille.

κύνας ἆσαι : dès les premiers vers de l’Iliade, il est question de guerriers dont le corps est la proie des chiens ; cette obsession est récurrente dans toute l’épopée, mais aucun héros ne connaît ce sort dans les faits.

v. 212 : μέσον ἧπαρ : le milieu du foie ; les scholies considèrent que c’est une nourriture de choix, car c’est un lieu pour le chagrin (τόπος γὰρ λύπης τὸ ἧπαρ), où on trouve en outre la bile (χολή) et beaucoup à manger (πολὺ τὸ ἐσθιόμενον).

ἔχοιμι peut avoir une valeur de souhait (« puissé-je manger ») ou de regret ; mais il peut aussi s’agir d’un optatif hypothétique, car κε, parfois, est omis chez Homère (cf. J. Bérard, H. Goube, R. Langumier dans leur édition d’extraits de l’Odyssée chez Hachette, p. 428, § 48.

v. 213 : ἄντιτα ἔργα : quelle est la nature de cette vengeance ? S’il s’agit de manger Achille comme les chiens ont outragés Hector, cela irait dans le sens d’un transfert de qualités animales sur Achille, déjà opéré au v. 207 par l’adjectif ὠμηστής.

v. 214 : Hécube souligne la valeur de son fils, tué en face par Achille, même s’il a tremblé au chant XXII devant le fils de Pelée.

v. 215 : βαθυκόλπων : comme βαθύζωνος, Mazon traduit par « à la ceinture profonde » ; κόλπος signifie le sein, mais, comme le latin sinus, a souvent aussi celui de « plis du vêtement ».

Séance n°8 le 31 janvier 2014 141-158

Homéristes présents : Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς οἵ γ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον.
Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
«βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην,
ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει:
οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.»

v. 141 : ἀγύρει : variante ἀγύρι adoptée par Leaf.

ν. 143 : ὄτρυνε (Budé, McLeod, Allen) : variante ὤτρυνε adoptée par Leaf. Les raisons métriques ne permettent pas de justifier l’emploi d’une forme plutôt que l’autre. Des travaux effectués sur l’emploi des formes verbales à augment et sans augment chez Homère ont montré que l’augment est plus fréquent dans le discours que dans le récit. L’une des raisons pourrait être que le récit épique est par définition au passé, et qu’on peut donc s’y passer d’augment ; au contraire, le discours mêle présent et passé, et il est utile de bien distinguer les deux temporalités.

v. 144 : βάσκ᾽ἴθι : comment expliquer les trois impératifs (v. 145 : ἄγγειλον) en asyndète ? Selon F. Létoublon, il s’agit d’une valeur exhortative de ἴθι. Trois autres fois dans l’Iliade, on retrouve une construction identique, où un impératif suit sans coordination βάσκ᾽ἴθι. Ce début d’hémistiche est presque toujours adressé à Iris : nous sommes en présence d’une mini scène typique, celle de l’envoi d’Iris ; après lui avoir dit de partir, le reste de la réplique développe le contenu du message à porter sur la Terre.

v. 145 : Ἴλιον εἴσω : Leaf insiste sur la forte valeur sémantique de cette expression, et suggère que l’on peut la rattacher à ἄγγειλον (“annoncer à Troie”) aussi bien qu’à λύσασθαι (“délivrer et ramener à Troie”) ; la deuxième solution semble pourtant moins probable, en raison de son caractère abrupt et du rejet de λύσασθαι au vers suivant.

μεγαλήτορι : quel sens donner à cet adjectif ? Au vers 117 du chant XXIV, il désigne déjà Priam. Il souligne sans doute la grandeur héroïque de Priam, mais de quelle sorte de courage s’agit-il ? La générosité, la grandeur d’âme et même le chagrin du deuil peuvent faire partie de la grandeur des héros : il ont “du coeur” dans tous les sens du terme… Priam a le courage d’aller regarder en face le meurtrier de son fils. On peut se demander néanmoins si les épithètes homériques sont toujours adaptées au contexte dans lequel elles apparaissent et si elles sont toujours si signifiantes. De plus, il est difficile de traduire cet adjectif, car beaucoup d’autres termes que ἦτορ, faute de mieux, sont traduits par “coeur” chez Homère.

Bakkès traduit par “magnanime”, ce qui semble convenir pour Priam.
L’adjectif est utilisé souvent pour Énée, deux fois pour Priam, pour Ajax, Patrocle, Anchise, Ulysse, Stentor… Parfois aussi pour des peuples entiers : Troyens, Mirmydons et souvent Ulysse, Télémaque, Alcinoos mais aussi pour Laërte, pour le cyclope (Od. X, 200 : dans un vers où il est appelé aussi mangeur d’hommes. Cf. édition Hachette, Bérard et Goube : Introduction “il est vain de chercher à découvrir dans chaque passage une intention déterminée dans les épithètes formulaires”), Autolycos père d’Anticleia (Od. XI, 85), etc.
L’adjectif va souvent avec θύμος (17 fois).
Il n’est pas sûr que l’idée de coeur dans μεγαλήτωρ soit encore sentie chez Homère. Si fréquent que c’est presque devenu neutre?
Le cyclope est le seul à ne pas être un personnage positif. Mais en général quand l’adjectif est associé à θύμος, c’est négatif (Il. IX 109 : reproche fait à Agamemnon : arrogance?).
Dans ce contexte il est approprié que Zeus rappelle le courage de Priam, puisque tout se joue sur le fait qu’il ne doit pas avoir peur. C’est ce dont on a besoin pour que Priam.
Épithète malléable qui peut s’adapter au contexte. Qualifie peut-être un personnage qui a la grandeur épique (qui peut se moduler positivement ou négativement)
μέγας est un adjectif éminemment malléable. μέγα ἔργον désigne le crime dans l’Odyssée.

v. 148 : ἀνήρ : Priam doit être le seul guerrier à aller voir Achille ; peut-on considérer le héraut du vers suivant comme un “homme” au plein sens du terme, ou n’est-il qu’un vieil esclave ou serviteur inoffensif qui n’appartient pas à cette catégorie ?

οἶον : dès le discours de Zeus se dessine le face-à-face que sera l’entrevue de Priam et d’Achille.

v. 149 : ἕποιτο : l’optatif exprime une concession, une acceptation résignée selon Leaf ; Chantraine suggère un optatif de souhait atténué ; les deux sont possibles dans le contexte, on ne peut pas vraiment trancher.

κῆρυξ : ce mot renvoie à une fonction déterminée, avec des attributs précis ; selon les scholiastes, il est garant de la bonne foi et des traités (πίστεως καὶ σπονδῶν σύμβολον) et il faut le choisir vieux (γεραίτερος) car un jeune homme au sang trop chaud pourrait inquiéter l’ennemi ; de plus, la vieillesse ajoute encore à la respectabilité de ce personnage ; son rôle, tel que décrit par Zeus, se borne à accompagner Priam en conduisant le chariot chargé des présents, et ensuite à rapporter à Troie le corps d’Hector. Il ne pénétrera pas dans la tente car c’est seul (οἶον) que Priam doit rencontrer Achille.

v. 150 : dans ce vers, Achille est présenté comme le guerrier qui a mis à mort Hector ; le verbe κτείνω le caractérise ensuite au vers 156, comme pour insister sur la position de force du héros, contrastant avec l’attitude suppliante de Priam.

v. 150-151 : à partir de ἠδέ, est-on dans une proposition principale ou une subordonnée dépendant elle aussi de ὅς ? La place de κε  juste après ὅς permettrait de le faire porter sur les deux verbes, expliquant ainsi son absence après ἄγοι.

v. 152 : faut-il sous-entendre εἰμί après τάρβος, ou peut-on laisser ce mot sur le même plan que θάνατος ?

v. 153 : τοῖον : joint à γάρ, il explique pourquoi Priam n’a rien à craindre : “car tel est l’accompagnateur que je lui confierai…”

πομπόν : à la différence du κῆρυξ, sa fonction n’est pas codifiée et qualifie le rôle d’Hermès, dont c’est une épithète récurrente, comme celui d’un accompagnateur occasionnel.

v. 154 : ἄγω n’a pas de pronom complément. Brandeth, puis Bekker et Cobet, ont fait la conjecture qu’un digamma, complément du verbe, était présent au moment de la composition et a ensuite disparu (cf. XXIV, 183 : on retrouve le même vers, mais il commence par ὅς σ᾽ἄξει, ayant cette fois un complément). Selon Richardson cependant, l’ajout du digamma n’est pas nécessaire.

v. 154-155 : le verbe ἄγω apparaît trois fois, comme pour souligner avec insistance le rôle d’accompagnateur et de guide d’Hermès qui, comme le κῆρυξ, ne franchira néanmoins pas le seuil de la tente d’Achille.

v. 158 : ἱκέτεω : le rôle de Priam est celui du suppliant dont on doit assurer la sécurité et la position sacrée ; c’est sans doute pour cela qu’Achille doit repousser ses hommes hors de la tente au vers 156.

Séance n°5 13 décembre 2013 76-92

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Françoise Létoublon, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς
κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις:
ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ.
εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.

Dans tout le passage, les verbes de mouvement sont fréquents (ὄρνυμι apparaît trois fois) et sont souvent mis en évidence en tête de vers (v. 82 : ἔρχεται ; v. 92 : εἶμι) : cela donne une tonalité très vive qui correspond bien au personnage d’Iris, messagère bondissante et rapide. La scansion du passage, qui révèle plusieurs vers holodactylliques (90, 92 par exemple) confirme cette impression de vivacité.

On peut souligner, dans la littérature des siècles suivant, la postérité de ces scènes de messager, chez Apollonios de Rhodes par exemple, ou chez Lucien de Samosate, qui choisissent d’accentuer le panorama géographique embrassé par la vue.

v. 77 : ἀγγελέουσα = participe futur (« pour annoncer »).

ἀελλόπος : cf. v. 95, ποδήνεμος : même association de la vitesse et de la violence du vent. Cela s’accorde bien au bondissement constant que marquent les verbes de mouvement omniprésents dans le passage.

v. 79 : μείλανι : allongement métrique pour μέλανι ; en général, ce phénomène se produit en tête de vers.

v. 80-81 : corne de bœuf : il pourrait s’agir d’un flotteur servant à repérer la position du poisson dans l’eau ; ce peut être aussi un petit morceau de corne qui entoure le plomb et empêche le poisson de couper le fil avec ses dents. Selon Leaf, ce serait un leurre, comme dans la pêche à la cuillère. Ce petit détail était sans doute parlant à l’époque archaïque, mais les commentaires des scholies montrent qu’eux, déjà, ne savaient plus vraiment de quoi il s’agissait. Une image semblable apparaît dans l’Odyssée, XII, 251-253.

v. 81 : comment comprendre κατά ? Il mime peut-être le mouvement du plomb.

v. 82 : ἔρχεται : verbe neutre (« aller ») qui qualifie un mouvement inscrit dans la durée ; c’est donc un vrai présent (mais : ἐλθέ est centripète et se traduit plutôt par « viens ! »).

ὠμηστῇσιν : « qui mange cru » : les poissons sont carnassiers et renversent l’image, car ce sont habituellement eux qui sont mangés ; c’est donc une image de mort généralisée ; mais cela peut aussi plus simplement évoquer l’image de poissons qui mangent l’appât et courent ainsi à leur perte. Des images semblables, selon Richardson, sont fréquentes pour qualifier des déplacements (ceux d’Hermès par exemple).

ἐπί est sans doute une tmèse : il faut lire ἐπιφέρειν.

v. 83 : ἄλλαι : « d’autres » ou « les autres » : l’absence d’article ne permet pas de trancher.

v. 83-84 : on retrouve quasiment les mêmes v. 98-99, cette fois pour qualifier les dieux assemblés autour de Zeus.

v. 85 : οἱ : comment traduire ce datif éthique ? Il est émouvant et laisse voir la douleur de mère de Thétis ; Aristarque veut l’ôter.

v. 85-86 : selon les scholies, il s’agirait d’une anticipation d’Homère sur la suite de l’histoire d’Achille, qu’il ne va pas raconter ; le poète « laisserait le dard » (τὸ κέντρον ἐγκαταλιπεῖν) chez son public pour susciter son intérêt et le faire imaginer comment le poète aurait pu dire la suite. Le poète ne dit pas tout, c’est à l’assemblée de remplir le vide qu’il laisse. Vraie ou fausse, cette analyse nous dit sans doute quelque chose de ce que pensaient alors les grammairiens de la relation auditeur/poète.

v. 86 : ἐριβώλακι : terme de prospérité qui contraste fortement avec le climat de deuil qu’ont installé les vers précédents.

v. 88 : ὄρσο : troisième occurrence d’ὄρνυμι, que l’on peut traduire par « lève-toi » : la traduction stéréotypée par « bondir » ne marche pas toujours ; ce verbe peut signifier un mouvement vers le haut ou vers le bas (cf. Iris « bondissant » de l’Olympe vers la terre).

ἄφθιτα μήδεα εἰδῶς : malgré son aspect formulaire, ce segment ne se trouve qu’ici chez Homère : doit-on y attacher de l’importance ? On peut remarquer le laconisme mystérieux d’Iris, dont la réplique, d’un seul vers, dit encore moins que celle de Zeus (v. 74-76), qu’elle est venue retransmettre à Thétis ; elle parle peu en général, mais prononce en général plus qu’un vers…

v. 89 : ἀργυρόπεζα : « aux pieds d’argent » : cela renvoie peut-être aux statues de dieux avec des pieds en métal brillant ; cela évoque peut-être aussi le caractère brillant de l’eau, et Thétis est une déesse marine.

v. 90 : τίπτέ με (cf. v. 92 : ὅττί κεν) : pourquoi cette accentuation ? Chantraine aborde ce point dans sa Grammaire homérique.

Il s’agit peut-être d’une accentuation héritée d’une graphie antérieure de ces termes : τίπτέ με = τίποτέ με ; ὅττί τε = ὅ τί τε

v. 90-91 : pourquoi Thétis craint-elle la compagnie des dieux ? Est-ce parce qu’elle ne peut supporter leur bonne humeur ? Le poème construit deux groupes (les déesses marines autour de Thétis ; les dieux assemblés autour de Zeus), qui forment un pôle féminin en larmes et un pôle masculin heureux : ces deux univers ne peuvent peut-être pas se mêler…

ἀθανάτοισιν : Thétis refuse-t-elle d’aller dans un lieu où la mort qu’elle déplore ne se trouve pas ?

Certains dieux sont hostiles à Achille et peuvent provoquer la réticence de Thétis.

v. 92 : εἶμι : verbe centrifuge (« j’y vais ») ; chez Homère, c’est encore un présent, même s’il est en train de prendre un sens futur, surtout à la première personne. ce sont sans doute des raisons pragmatiques d’emplois qui ont fait évoluer le sens de ce verbe et ont conservé à ἔρχομαι son sens de présent : le supplétisme n’est donc pas parfait entre ces deux verbes. Voir à ce propos F. Létoublon, Il allait, pareil à la nuit. Les verbes de mouvement en grec, supplétisme et aspect verbal, Klincksieck, Paris, 1985.

Séance n°4 29 novembre 2013 55-76

Homéristes présents : Jean Lallot, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

Retour sur les vers 52-54, peu commentés la séance précédente (voir compte-rendu du 15 novembre).

Lecture et commentaire des v. 55-76 :

τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
” εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε
εἰ  δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν:
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀθανάτοισι.
πάντες δ᾽ ἀντιάασθε, θεοὶ, γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε.”

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
“Ἥρη, μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί᾽ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ὣς γὰρ ἔμοιγ᾽, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
ἀλλ᾽ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν – οὐδέ πῃ ἔστι,
λάθρῃ Ἀχιλλῆος – θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.”

v. 56 : εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος : que veut dire l’expression ? comment construire ?

les scholies glosent : « tu as dit quelque chose digne de toi », « ce serait bien là de tes bavardages » (construction sujet (τεὸν ἔπος)/attribut (τοῦτο)). Schadewaldt traduit « gelten könnte auch dieses dein Wort » (il ne fait qu’un groupe de τοῦτο τεὸν ἔπος).

v. 57 : εἰ introduirait une complétive explicative plus qu’une hypothétique.

Expression similaire en Od. XV, 435 : εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽ εἴ μοι ἐθήλοιτε…

Héra prend un ton supérieur qui réduit le discours d’Apollon à néant, elle le traite comme un enfant.

v. 58 : γυναῖκα τε θήσατο μαζόν : les scholies donnent à γυναῖκα le sens d’un adjectif ou d’un complément du nom = « de femme », « féminin » ; on considère maintenant qu’il s’agit d’un double accusatif du tout et de la partie, assez fréquent chez Homère : « téter le sein (partie) la femme (tout) » = « téter le sein de la femme ».

θάω : téter (même racine indo-européenne que fellare et femina (celle qui est tétée ; le suffixe –mina correspond à –μενος en grec) en latin).

v. 57-59 : le poète semble jouer sur les sonorités pour créer des échos entre les différents termes qu’il emploie (θήσετε/θήσατο ; θνητὸς γυναῖκα/θεᾶς γόνος).

v. 63 : les insultes d’Héra sont-elles purement gratuites ? Selon les scholies, κακῶν désigne Alexandre et Hector, sans qu’ils expliquent pourquoi il s’agirait de ces deux héros précisément.

Héra est sans doute emportée par son élan et déverse son venin sur Apollon.

ἀεὶ ἄπιστε : Apollon a promis de porter secours aux Achéens et ne tient pas sa parole.

v. 68 : ὣς γάρ ἔμοιγ᾽ : « il en est ainsi pour moi » (reprise du cas du vers précédent) ; les scholies veulent sous-entendre δοκεῖν mais Leaf considère que ce serait tourner en prose la poésie.

v. 71 : κλέψαι ἐάσομεν (subjonctif à voyelle brève) : « abandonnons l’idée de voler » ; l’incise donne une idée un peu pitoyable des dieux qui ne sont pas capables de dérober un corps à un simple mortel… Cette éventualité avait été évoquée au v. 24, et Héra, Poséidon et Athéna s’y opposaient. Les dieux savent pourtant comment voler un corps (nuées etc.).

v. 71-73 : les scholies athétisent ces vers sous prétexte que Thétis n’est pas toujours aux côtés de son fils, mais Leaf trouve cette objection futile ; l’adjectif θρασύν choque les scholiastes, car il qualifie un cadavre ; ils proposent de le remplacer par νέκυν.

v. 74 : l’optatif exprime une demande polie : « si quelqu’un voulait bien appeler Thétis ».

v. 75 : πυκινός : peut signifier « sage », mais aussi « rusé, habile » et qualifie parfois les ruses d’Ulysse ; il exprime l’idée de densité et peut donc aussi vouloir dire « ferme, solide ».