Séance (7) le 22 mai 2015 v. 668-688

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
‘ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ᾽ ὡς σὺ κελεύεις·
σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.

ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει᾽ ἐνὶ θυμῷ.
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου·
τῷ δὲ Βρισηῒς παρελέξατο καλλιπάρῃος.

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
ἀλλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
ὁρμαίνοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
‘ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ᾽ εὕδεις
ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας·
σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ᾽ Ἀγαμέμνων
γνώῃ σ᾽ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.

ν. 668 : ποδαρκής: cette variante de πόδας ὠκὺς ne se retrouve que dans l’Iliade, uniquement dans la formule ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, toujours placée en fin de vers.

v. 674 : πυκινὰ μήδεα: la même expression s’appliquait au v. aux pensées méditées par Zeus ; l’adjectif πυκινός renvoie à l’idée que quelque chose de serré, touffu, peut-être à un raisonnement précis du dieu, mais ici, comme le notent par ailleurs les scholiastes, on ne voit pas bien ce que veut dire cette expression.

v. 677 : ἱπποκορυσταί: Bailly traduit « qui combat à cheval ou sur un char », mais littéralement, il s’agirait plutôt de soldats qui portent un casque.

v. 679 : ἐριούνιον: « bienfaisant » ; l’adjectif est formé de ἐρι-, qui signifie « bien » et de –ουνιος, qui connote l’utilité.

v. 681 : ἐκπέμψειε : Hermès se trouve ici dans sa fonction traditionnelle de guide, d’accompagnateur.
ἱερούς: les scholies donnent à cet adjectif la signification de πιστούς, « de confiance ». Leaf et Richardson pensent par ailleurs que l’emploi de ce qualificatif manifeste une sorte d’emphase, donne une connotation presque religieuse et sacrée à la fonction des gardiens des portes. On a pu rapprocher ἱερός d’une racine signifiant « fort » en sanskrit.

v. 682 : l’apparition d’Hermès se fait de la même façon que la manifestation des songes aux mortels. Nous sommes en présence d’une scène typique de rêve, même si dans ce cas, Hermès est une présence réelle aux côtés de Priam, qui le pousse à fuir et le guide tout du long. Il faut remarquer que dans la littérature grecque en général, la frontière entre les manifestations fantomatiques, les apparitions divines et les rêves est plus floue que dans nos conceptions ; l’iconographie donne souvent des songes une représentation matérielle, semblable à celle des âmes des morts, sous forme de petits personnages ailés.

v. 684 : quel sens donner à ἐάω? Dans le contexte, il peut signifier qu’Achille a donné permission à Priam de dormir sous le porche, ou qu’il l’a laissé au milieu des ennemis, ou encore qu’Achille l’a laissé en vie.

v. 688 : γνώῃ − γνώωσι: selon Leaf, ces subjonctifs sont un effet rhétorique visant à convaincre plus rapidement Priam de se lever ; en effet, ils semblent indiquer que les chances de découverte sont fortes, tandis qu’une rançon après coup est peu probable. Le thème de la reconnaissance de Priam par les ennemis est central pour l’action d’Hermès : au v. 681, il médite comment Priam pourra échapper aux regards (λαθών) ; le v. 691 souligne le succès de son entreprise, à travers l’expression οὐδέ τις ἔγνω (« personne ne le reconnut »).

Séance (6) le 5 mai 2015 v. 643-667.

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ ῥ᾽, Ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας,
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
αἳ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι.
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
“ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
ἐνθάδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής:
‘εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.

ν. 643-647 : se retrouvent plusieurs fois dans l’Odyssée où, selon Leaf, ils sont plus appropriés à la description des palais de Ménélas et d’Alkinoos qu’à la tente d’Achille, qui elle-même semble conçue comme une vaste habitation.

ν. 644 : δέμνια: cadre rectangulaire sur lequel on étend des tapis qui font office de matelas.

Αἰθούσῃ : dans un palais, il s’agit d’un porche ou d’un vestibule situé après la cour d’honneur, avant le μέγαρον ; c’est une pièce destinée aux hôtes de passage, il est donc normal que Priam y dorme.

ῥήγεα : couvertures qui constituent le matelas.

v. 645 : τάπητας: cela fait sans doute à la fois office d’oreiller et de matelas.

v. 646 : οὔλας signifie, selon le dictionnaire de Montanari et le Liddell-Scott, « en laine », donc « épais » par extension ; Bailly et Chantraine traduisent le terme par « bouclé, enroulé », mais Chantraine signale que certains ont fait le rapprochement avec la laine ; le commentaire de Kirk traduit par « dense, épais », et signale que ce terme s’applique à la laine, aux cheveux…

v. 649 : ἐπικερτομέων a un sens obscur dans ce passage ; selon Leaf, il faudra y voir une nuance de raillerie adressée à Agamemnon et à ses espions plus qu’à Priam ; une deuxième possibilité, selon lui, serait d’y voir un badinage visant à s’excuser de placer Priam sous un porche pour la nuit, quoique ce soit l’endroit habituel pour les hôtes de passage. Les scholies proposent de voir dans ce participe ainsi que dans l’explication qui suit une allusion au fait qu’Achille souhaite être seul dans sa tente pour coucher avec Briséis à l’écart des regards indiscrets…

v. 651 : βουληφόρος: « donneur de conseils » : ce terme est peut-être à comprendre dans un sens ironique, et la notion de conseil est reprise au vers suivant par les termes βουλὰς et βουλεύουσι. Est-il crédible de penser que des gens vont venir chez Achille en plein milieu de la nuit, ou cette explication n’est-elle qu’une excuse pour garder Priam loin de lui pendant la nuit ? Le discours d’Achille est peut-être un prétexte destiné à permettre à Priam de s’enfuir à la faveur de la nuit.

ν. 653 : θοὴν διὰ νύκτα: il faut sans doute donner à l’adjectif θοήν le sens de « solide », d’autant plus qu’on l’a parfois rapproché du verbe θοάζω, être assis (le terme est aussi employé dans la description des repas). Il s’agit alors d’une nuit solide, stabilisée, fermement établie ; cette stabilité renvoie, selon certains commentateurs antiques, à un état de la journée où plus rien ne bouge car le sommeil a pris tous les animaux, ou d’un état où l’on n’a pas conscience que le temps avance car on dort.

v. 656-658 : la fin de la réplique d’Achille montre que le pouvoir de ce héros sur les Grecs est comparable à celui d’Agamemnon, car il est capable de retenir l’armée comme s’il en était le chef.

v. 660-667 : la suite du chant XXIV confirme que l’acheminement du bois depuis les montagnes prend bien neuf jours.

Séance (5) le 4 avril 2015 v. 621-642

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
σφάξ᾽· ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν,
ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
καλοῖς ἐν κανέοισιν: ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
οἳ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ᾽ Ἀχιλῆα
ὅσσος ἔην οἷός τε: θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
εἰσορόων ὄψίν τ᾽ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ἀλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.
νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
λαυκανίης καθέηκα: πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.

ν. 621 : ἀναίξας: les actions d’Achille dans ce passage du chant XXIV sont marquées par la rapidité et la vivacité de leur exécution.

v. 623-627 : les préparatifs du repas sont tous accomplis méticuleusement, avec le plus grand soin et le plus grand art ; Achille accomplit les tâches les plus importantes (égorger la bête, répartir les parts), tandis que ses compagnons se chargent des tâches subalternes. L’alternance des verbes à l’imparfait et à l’aoriste indique peut-être que certaines actions prennent plus de temps que d’autres. Les scènes de préparatifs de banquet sont toujours décrites dans les mêmes termes dans les épopées homériques (le v. 627 revient fréquemment dans l’Odyssée). On peut remarquer que seuls les préparatifs du banquet sont décrits, tandis que l’absorption même de nourriture, plus triviale, ne participe pas du registre épique

v. 625 : σῖτος désigne du pain par opposition à κρέα, la viande, mais au v. 641, la mise en relation de σῖτος avec οἶνος invite à la traduire plutôt par « de la nourriture solide ».

v. 629-633 : Scène qui met en regard, par le chiasme des v. 629 et 631, deux personnages extraordinaires qui prennent plaisir à s’admirer tous deux. La beauté d’Achille est mise en perspective avec une beauté plus morale (ἀγαθήν) de Priam.

v. 633 : τάρπησαν est une forme médio-passive, intransitive.

v. 635-642 : la réplique de Priam invite à mettre sa situation en parallèle avec celle de Niobé, évoquée aux vers précédents, qui refusa elle aussi de manger après la mort de ses enfants.

v. 636 : l’accentuation de ὕπο ne semble pas justifiée par une anastrophe ; la question se pose de savoir pourquoi τέρπω paraît construit avec ὑπό + Dat., il faut sans doute penser que le sommeil est ici envisagé comme une chape matérielle qui entoure les membres. On retrouve des constructions similaires en Il. III, 441 et en Il. XIV, 314. Chantraine pour sa part considère qu’il n’est pas toujours facile de savoir, dans les textes homériques, si ὑπό est un préverbe ou une préposition.
Ταρπώμεθα : la variante παυσώμεθα, proposée par Aristarque est refusée par Leaf pour des raisons métriques, car il considère que la forme correcte serait παυσόμεθα ; les scholies discutent de ταρπώμεθα pour des raisons morales, Aristarque jugeant peu convenable que Priam puisse prendre du plaisir au sommeil, tandis que d’autres commentateurs antiques estiment qu’après douze jours sans sommeil, le sommeil va effectivement sembler plaisant.

v. 641 : πασάμην: vient de πατέομαι ou de *παομαι +G.

v. 642 : λαυκανίης est un génitif que l’on peut analyser comme un génitif partitif ou comme induit par le préfixe κατά de καθέηκα. Les deux constructions se retrouvent en grec (cf. Eur. Troyennes, 1010 : πύργων καθιεῖσα; Xen., An., IV, 2, 17 : ἰεὶς σαυτὸς κατὰ τοῦ τειχοῦ), il est donc difficile de trancher.

Séance (4) le 13 mars 2015 v. 571-595

Homéristes présents: Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà

ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
Πηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
τῖ᾽ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
οἳ τόθ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐυσσώτρου δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα.
κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
δμῳὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς.
τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
αὐτὸς τόν γ᾽ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην.
ᾤμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον:
μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικεν.

v. 574 : question du personnel dont dispose Achille. Automédon est le conducteur de son char. Mais Alcime ? La scholie dit que ce nom est le raccourci de Alcimédon, lequel apparaît en 16, 197 et en 17, 466 sqq. Alcime et Alcimédon sont-ils le même personnage ? Il semble bien. En 16, 197, Alcimédon, fils de Laercès, est l’un des 5 chefs suprêmes des Myrmidons. En 17, 466 sqq., il vient à la rescousse, au combat, d’Automédon, “son fidèle ami” (πιστὸν ἑταῖρον).

v. 575 : faut-il comprendre “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après la mort de Patrocle –maintenant que Patrocle était mort” ou “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après Patrocle, bien sûr, bien qu’il fût mort” ? Dans le 2e cas, τίω aurait un mort comme complément d’objet. Il faudrait vérifier si cet emploi du verbe est attesté.

v. 577 : καλήτορα. Difficile de savoir ce que recouvre cette fonction puisque le mot est un hapax. A priori, il est redondant par rapport à κήρυκα. On s’interroge sur le rôle du héraut Idée, qui apparaît dans l’Iliade plusieurs fois, tantôt comme conseiller, tantôt comme porte-parole.

v. 578 : ἐυσσώτρου. Composé de σῶτρον, qui désigne la jante, en bois, de la roue, la bande métallique qui la recouvre étant l’ἐπίσωτρον. σω- est à rattacher à σεύω, -ομαι (la jante est ce qui fait ‘bondir’ la roue), indo-eur. *kyew-, avec degré o pour la forme nominale (Chantraine, DELG). Une variante de cet adjectif dans notre vers 578 est ἐυξέστου ; cf ἐυξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην au vers 590.

v. 581 : le mot important est πυκάσας, comme le font comprendre les vers qui suivent (583-586). Cf la scholie au vers 581 : ὥστε ἀθεώρητον εἶναι τῷ πατρί.

v. 583 et 585 : ἴδοι … ἰδών. Importance de la vue : la vue de son enfant mort risque de déclencher chez Priam une terrible colère contre celui qui l’a tué. Achille le sait bien ; d’où les précautions qu’il prend pour dissimuler au père le spectacle de son fils mort.

v. 583-584 : structure logique. ὡς μὴ … , μὴ … οὐ : le premier μὴ est la négation de la proposition finale introduite par ὡς, tandis que le deuxième est la conjonction de subordination des verbes de crainte et assimilés, avec négation οὐ. À noter qu’on a la même structure μὴ … οὐ au vers 569, lequel est précédé d’une proposition (principale, celle-là) où figure également la négation μὴ. Le parallélisme des deux passages est frappant.

v. 586 : Leaf refuse ce vers qui reprend la fin du vers 570 en remplaçant la 1re personne du verbe par la 3e mais en conservant le subjonctif, justifié là mais non ici, après 3 optatifs obliques. De plus, le poète, dit Leaf, a voulu laisser dans le flou les conséquences qu’aurait l’irritation d’Achille devant le comportement de Priam, mais l’interpolateur a eu le mauvais goût de l’énoncer : le meurtre.

v. 590 : σὺν δ᾽ ἕταροι. Deux interprétations : soit on a affaire à une tmèse, et alors le sens est : « ensemble ses compagnons… », par opposition à Achille tout seul au vers précédent (αὐτὸς … Ἀχιλεὺς) ; soit σὺν est un adverbe, et le sens est : « avec lui, ses compagnons…). Mazon et l’éditeur italien du livre de Giuseppe vont dans le premier sens, Schadewaldt dans le 2e. Jean se propose de faire une recherche pour tenter de trancher la question.

v. 592-595 : la proposition ἐπεὶ… est importante : Achille accepte de rendre le corps parce qu’il se satisfait de la réparation qui lui a été fournie sous la forme de cette splendide rançon. Il accepte ainsi de rentrer dans le jeu de la règle sociale. Le dernier vers montre qu’il reçoit la rançon non pour s’enrichir mais pour une question d’honneur. Les scholies à 594-5 oscillent entre deux positions : ou bien athétèse des deux vers, l’argument de la rançon étant inconvenant (il aurait plutôt fallu invoquer l’ordre de Zeus) et le partage de cette rançon avec Patrocle mort n’ayant guère de sens ; ou bien accepter l’argument de la rançon qui est fondé sur un ἔθος (ἔθος τοὺς φόνους ἐπὶ χρήμασι λύειν), et considérer que la « part » de Patrocle mort ce sont les jeux en son honneur.

Séance (3) le 27 février 2015 v. 552-570

Homéristes présents: Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
‘μή πω μ᾽ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
‘μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
μήτηρ, ἥ μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
ὅττι θεῶν τίς σ᾽ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν,
ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾽ ὀχῆα
ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μή σε γέρον οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.

v. 553 : θρόνος : faut-il traduire par siège ou par trône ? On peut se souvenir qu’aux v. 450 et suivants du chant XXIV, la tente d’Achille est décrite comme un palais ou une maison homérique (aulè, lourde porte, vestibule…). Le θρόνος est un siège particulier, que l’on n’offre qu’aux hôtes de marque (roi, dieu etc.). Il a un dossier, des pieds en forme de pattes de lion, est souvent assorti d’un petit repose-pieds. Priam, en refusant le θρόνος, refuse peut-être l’honneur qui s’attache au θρόνος, car le seul qu’il recherche est le retour du corps d’Hector.
ἵζε : impératif présent dans une prohibition qui s’applique à une action en cours ou annoncée, ici celle de s’asseoir, refusée par Priam.
ὄφρά κεν: accent d’enclise : le cas se produit conformément aux règles d’accentuation avec εἶτά τε et peut se comprendre avec ἔνθά τε, car le groupe voyelle + sonnante ν est alors traitée comme une diphtongue “ἐν”. Pour ὄφρά κεν, cette explication n’est pas possible (“οφ” ne peut passer pour une diphtongue !). L’histoire de l’accentuation des “blocs d’enclise” est complexe : voir Ch. Bally, Manuel d’accentuation grecque, Berne 1945, p. 111-113.

L’accentuation ὄφρά κεν est donnée par les mss et les éditeurs (Leaf, Allen, Mazon) la respectent; mais Chantraine GH 2.262 écrit ὄφρα κεν.”

 

v. 554 : κεῖται : après ὄφρα, c’est un subjonctif et non un présent qui est attendu, il faut donc interpréter κεῖται comme un subjonctif. Cette forme serait due à un ancien *κεyεται, subjonctif athématique à voyelle brève, réduit après chute du y en κεῖται.
ἀκηδής : qui n’a pas reçu les marques du deuil ; selon Richardson : sans le soin spécifique dû à un cadavre.

v. 555 : δέξαι : impératif aoriste qui dénote, comme dans la prière aux dieux, un inférieur qui s’adresse à un supérieur ; cela peut aussi introduire une demande nouvelle et ponctuelle, manifestée par l’accent mis sur la rançon, que Priam n’avait jusqu’alors évoquée qu’en passant.

v. 556-557 : les commentateurs anciens les athétisent sous prétexte qu’il ne convient pas à un héros de souhaiter la victoire de son ennemi. Le même souhait est présent au chant I de l’Iliade, v. 17-21, lorsque Chrysès souhaite qu’on lui rende sa fille ; il souhaite alors la victoire aux Grecs en échange du bienfait qu’il demande. Plus qu’une trahison, il s’agit sans doute d’une façon de se concilier la bonne volonté de celui à qui l’on demande une faveur.

v. 557 : πρῶτον : d’emblée, sans hésitation. ἔασας peut se construire absolument, comme au v. 569, et la traduction serait alors « puisque tu m’as accueilli sans hésiter ».

v. 558 : ce vers semble superflu dans le passage, et les scholiastes tout comme Leaf proposent de l’athétiser ; il ne s’agit sans doute que d’une cheville tardive ajoutée pour donner un complément à l’infinitif à ἐάω. L’association un peu redondante ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο se trouve également au chant XVIII de l’Iliade, v. 61 et v. 442, et dans l’Odyssée, au chant IV, v. 540 et 833, au chant X, v. 498, au chant XIV, v. 44, au chant XX, v. 207. L’emploi de ces deux infinitifs est donc plus odysséen que propre à l’Iliade.

v. 559 : ὑπόδρα ἰδών : cette expression se rencontre 17 fois dans l’Iliade et 9 fois dans l’Odyssée, toujours dans le sens de regarder quelqu’un d’une façon courroucée. L’étymologie de l’adverbe est claire, il s’agit de regarder par en-dessous, donc de travers et avec colère.

v. 560 : comment expliquer l’emportement d’Achille ? Selon Leaf, Achille est en proie à un tourment intérieur, il se demande s’il doit ou non détruire le corps d’Hector, son ennemi, et supporte mal dans ce moment décisif les instances de Priam, dont les paroles, marquées par de constantes injonctions, se font de plus en plus pressantes. Une scholie, faisant référence aux v. 578-590 du chant XXIV, explique le courroux d’Achille par le mécontentement que lui cause la hâte de Priam, alors qu’il voudrait d’abord laver le corps de ses outrages avant de le rendre. Elle avance une autre explication, plus simple : Achille en a peut-être simplement assez d’entendre parler en permanence d’Hector.

v. 563 : καί est-il adverbial ? Pourquoi a-t-on un δέ ensuite ? Il s’agit sans doute d’introduire un deuxième argument justifiant le fait de rendre le corps d’Hector : 1) Thétis le lui a demandé de la part de Zeus ; 2) De plus, Priam aussi est guidé et protégé par un dieu. Cette énumération de raisons crée aussi un parallèle entre les deux héros, tous deux sollicités par les dieux. Le groupe groupe de particules καὶ δέ est étudié par Kühner-Gerth 2.253.3 et Denniston, Greek Particles, p. 199. Denniston : “This is a natural enough combination, the former particle denoting that something is added, the latter that what is added is distinct from what precedes” (mêmes références que K.-G. + η 213, φ 110, 113). D. ajoute la note suivante : “Jebb, on S. Ph. 1362, argues for the view that, in καὶ… δέ, καί is the conjunction, while δέ means ‘on the other hand’, ‘also’. This is, I think, the right explanation of most of the passages. But there are others [renvoi à de nombreux ex. de καὶ… δέ réunis p. 200] in which δέ seems to be the conjunction, while καί means ‘also’. Here as with other combinations, a different analysis is required in different cases.” Noter qu’il est question ici de καὶ… δέ, et non de καὶ δέ, groupement propre à la langue épique.
σε : on a sans doute affaire à une prolepse : ce σε annonce celui que l’on trouve au vers suivant, et reprend également λήθεις.
Λήθεις : en grec classique, on aurait une construction avec participe, mais ici, ὅττι introduit le complément tant de γινώσκω que de λήθεις.

v. 566 : φυλακούς est un hapax chez Homère.

v. 568 : comment comprendre ἐν ἄλγεσι ὀρίνῃς ? Il s’agit sans doute de ne pas pousser encore plus le θυμός d’Achille dans les douleurs, c’est-à-dire de ne pas attiser encore ses souffrances par une insistance trop forte.

v. 568-569 : Achille sait sans doute qu’il n’a pas d’autre choix que de rendre le corps, mais menace tout de même, dans son emportement, de contrevenir aux ordres de Zeus.

v. 569 : μὴ οὐ + subj.: sert à écarter une idée négative (voir Chantraine, Grammaire Homérique, II, p. 336).

Séance n°(2) le 6 février 2015 v. 527-551

Homéristes présents: Manon Brouillet, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Marine Glénisson, Giuseppe Samonà.

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ᾧ μέν κ᾽ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ·
ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
φοιτᾷ δ᾽ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες
αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε.
ἄνσχεο, μὴ δ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.

ν. 528 : ἕτερος reprend le mot « jarre », mais la deuxième n’est pas précisée. Les Anciens s’interrogeaient sur le nombre de jarres : Pindare considère qu’il y en a trois, dont deux de maux ; Platon en voit deux. Le vers est ambigu et ouvre à diverses interprétations. Faut-il comprendre que Zeus puise à chaque fois dans les deux jarres, peut-il ne puiser que dans une seule ? La critique de Platon porte sur le malheur échu aux hommes, car Dieu ne peut vouloir que le bien.

οἷα δίδωσι paraît une expression redondante. On peut remarquer cependant la variété des constructions de δίδωμι  dans notre extrait, employé absolument, de façon transitive et avec un génitif partitif.

v. 529 : le rythme est étrange, car quatre spondées se succèdent.

v. 530 : Un sort mixte est le mieux que l’on puisse obtenir, aucun mortel ne reçoit le bonheur absolu.

v. 532 : βούβρωστις : les emplois de ce mot sont toujours métaphoriques chez Homère. Est-ce une sorte de boulimie qui saisit les malheureux ? Selon Leaf, cela fait référence à la morsure d’un taon, qui poursuit le pauvre hère de sa piqûre. Les scholies sont peu claires et évoquent une faim dévorante ou la pitié (οἶκτος). Cette métaphore est très employée dans les lexiques et Richardson signale que les poètes hellénistiques l’ont reprise. Il s’agit d’un hapax chez Homère.

v. 540 : παναώριον : formation similaire à πανάποτμος.

v. 543 : καί σὲ γέρον : ce καί est peut-être adverbial (« aussi »), mais sans doute faut-il comprendre, à la suite des éditeurs qui ont accentué σέ, que c’est sur ce dernier mot que repose l’insistance.
ἀκούομεν : cela peut être un présent ou un imparfait sans augment. Chez Homère, accompagné d’une indication de temps, le présent peut étendre sa valeur au passé. Au vers 546, φασι au présent pourrait faire pencher la balance en faveur d’un présent.

v. 544 : ἄνω: en pleine mer.

Λέσβος ἄνω : tout ce qui est au-dessus de Lesbos. Les lieux indiqués servent à délimiter l’espace contenu entre eux, que Priam contrôlait.

v. 545 : καθύπερτε : plus haut, car sur le plateau d’Asie centrale. Chez Hérodote, cela signifie « vers le nord ». Leaf traduit par « in land ».

v. 551 : πρίν : c’est un adverbe et non une conjonction. Chantraine, d’ailleurs, ne cite pas ce passage dans la liste des cas où πρίν est suivi de l’aoriste subjonctif.

Séance n°(1) Le 23 janvier 2015 v. 507-526

Homéristes présents: Claire Guillot, Jean Lallot,  Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Manon Brouillet, Marine Glénisson.

ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο:
ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
κλαῖ᾽ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
Πάτροκλον: τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει.
αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων,
αὐτίκ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
‘ἆ δείλ᾽, ἦ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης
ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ:
οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο:
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
ζώειν ἀχνυμένοις: αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες εἰσί.

v. 508 : ἀψάμενος : « ayant touché » : la main de Priam se trouvait sur les genoux d’Achille, qui la retire doucement.

v. 509 : le génitif ne peut se comprendre qu’avec μνησαμένω, même s’il y a une rupture de parallélisme (ὁ μέν mais pas de ὁ δέ).

ἀνδροφόνοιο : met en valeur la bravoure d’Hector, qui répand le sang d’autres guerriers ; παιδοφόνοιο (v. 506) insistait plutôt sur la douleur de la perte d’un fils.

v. 510 : ἐλυσθείς : idée que Priam se recroqueville, se ramasse sur lui-même, se « roule » en boule sous l’effet de la douleur.

v. 510-512 : les pleurs des deux héros correspondent à une manifestation de deuil codifiée.

v. 514 : les scholiastes ont parfois rejeté ce vers, sous prétexte que γυία ne peut pas désigner le corps entier chez Homère, seulement des parties du corps.

Πράπις : mot rare et toujours au pluriel chez Homère, qui désigne une partie du corps proche du cœur.

v. 515 : faut-il voir une valeur aspectuelle significative aux verbes ὦρτο (aoriste) et ἀνίστη (imparfait) ? Les développements de P. Chantraine dans ce sens ne sont pas toujours très satisfaisants.

v. 518 : ἄνσχεο : ind. Aor. moy. 2ème pers. Sg, même si Bailly, à la fin de l’article ἀνέχω, l’identifie comme un impératif.

v. 522 : ἕζευ : impératif ; est-ce un aoriste ou un présent ? Pour Leaf, c’est un aoriste, et il semble que les formes de ce verbe se retrouvent surtout dans des cas où les aoristes sont bienvenus… Néanmoins, en observant d’autres occurrences de ce verbe, cela n’apparaît pas si clair…

v. 525 : ἐπεκλώσαντο : ce verbe se retrouve 7 fois au moins dans l’Odyssée, où les dieux, à la manière des Parques, y filent le destin des mortels ; ce vers contribue donc à la tonalité odysséenne du chant

Bibliographie homérique

Nous signalons et reprenons une bibliographie fort utile sur la langue homérique, disponible sur le site du département des Sciences de l’Antiquité de l’ENS Ulm, et téléchargeable sous la forme d’un document pdf.

http://antiquite.ens.fr/recherche/bibliographies-de-recherche/article/grec-homerique

BECHTEL, F., 1914. Lexicologus zu Homer, Halle.
BREMER, J.M. (et alii), 1987. Homer : Beyond Oral Poetry, Amsterdam.
CAUER, P., 1895. Grundfragen der Homerkritik, Leipzig.
CHANTRAINE, P., 1953-1958. Grammaire homérique, 2 volumes, Paris.
CRESPO, E. (et alii), 1991. Homerica, Estudios lingüísticos, Madrid.
CRIELAARD, J.P. (ed.), 1995. Homeric Questions, Amsterdam.
CUNLIFFE, R.J., 1924. A Lexicon of the Homeric Dialect, London.
DUENTZER, H. (ed.), 1848. De Zenodoti studiis Homericis, Göttingen.
EBELING, H., 1885. Lexicon Homericum, 2 volumes, Leipzig [Hildesheim, 1963].
ERBSE, H., 1995. “Zur Orthographie Homers”, Glotta, 72, 82-97.
ERBSE, H (ed.), 1969-1988. Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), 7 volumes, Berlin.
FOWLER, R. (ed.), 2004. The Cambridge Companion to Homer, Cambridge.
GEHRING, A., 1970. Index Homericus, Hildesheim.
HACKSTEIN, O., 2002. Die Sprachform der homerischen Epen, Wiesbaden.
HAINSWORTH, J.B., 1968. The Flexibility of the Homeric Formula, Oxforf.
HAJNAL, I., 1998. Mykenisches und homerisches Lexikon. Übereinstimmungen, Konvergenzen und Versuch einer Typologie, Innsbruck.
HEUBECK, A., 1981. “Zum Problem der homerischen Kunstsprache”, Museum Helveticum, 38, 65-80.
—, 1984. Die homerische Frage, Darmstadt.
HEUBECK, A. (et alii), 1988-1992. A Commentary on Homer’s Odyssey, 3 volumes, Oxford.
HIERSCHE, R.,, 1972. Die Sprache Homers im Lichte neuerer Forschungen, Innsbruck.
HOECKSTRA, A., 1969. Homeric Modifications of formulaic prototypes, Amsterdam.
JENSEN, M.S., 1980. The Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory, Copenhague.
KAMPTZ, H. von, 1982. Homerische Personennamen, Göttingen.
KIRK, G.S., 1964. The Language and Background of Homer, Cambridge.
—, 1976. Homer and the Oral Tradition, Cambridge.
KIRK, G.S. (et alii), 1985-1993. The Iliad, A Commentary, Cambridge.
KNÖS, O.V., 1872-1879. De digammo homerico quaestiones, Uppsala.
LA ROCHE, J., 1866. Die homerische Textkritik im Alterthum, Leipzig.
—, 1869. Homerische Untersuchungen, Leipzig.
LATACZ, J. (ed.), 1979. Homer, Tradition und Neuerung, Darmstadt.
— (ed.), 1991. Homer : Die Dichtung und ihre Deutung, Darmstadt.
— (ed.), 2000. Homers Ilias, Gesamtkommentar, München, Leipzig.
LEAF, W., 1900-1902. The Iliad, ed. with Apparatus criticus, Prolegomena, Notes and Appendices, 2 volumes, London.
LEUMANN, M., 1950. Homerische Wörter, Basel.
LORD, A.B., 1960. The Singer of Tales, Cambridge Mass.
MARZULLO, B., 1970. Il Problema omerico, Milano, Napoli.
MEILLET, A., 1918. “Sur une édition linguistique d’Homère”, Revue des études grecques, 31, 277-314.
MEISTER, K., 1921. Die homerische Kunstsprache, Leipzig.
MILLER, D.G., 1982. Homer and the Ionian Epic Tradition. Some phonic and phonological Evidence against an Aeolic Phase, Innsbruck.
MONRO, D. B., 1891. A Grammar of the Homeric Dialect, Oxford.
MORRIS, I., POWELL B. (ed.), 1997. A New Companion to Homer, Leiden, New York, Köln.
MÜLLER, D.G., 1982. Homer and the Ionian Epic Tradition, Innsbruck.
NAGY, G., 1969. The Best of the Achaeans, Baltimore, London.
NEGRI, A., 1981. Miceneo e lingua omerica, Firenze.
NUSSBAUM, A., 1998. Two Studies in Greek and Homeric Linguistics, Göttingen.
PARRY, A. (ed.), 1971. The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry, Oxford.
PARRY, M., 1928a. L’épithète traditionnelle chez Homère, Paris.
—, 1928b. Les formules et la métrique d’Homère, Paris.
PATZER, H., 1998. Die Formgesetze des homerischen Epos, Stuttgart.
RENGAKOS, A., 1993. Der Homertext und die hellenistischen Dichter, Stuttgart.
RISCH, E., 1974. Wortbildung der homerischen Sprache, 2e édition, Berlin, New York.
RÓSEN, H.B., 1967. Strukturalgrammatische Beiträge zum Verständnis Homers, Amsterdam.
RUIJGH, C.J., 1957. L’élément achéen dans la langue épique, Assen.
SCHULZE, W., 1892. Quaestiones epicae, Gütersloh.
SHIPP, G.P., 19722. Studies in the Language of Homer, Cambridge.
SNELL, B., 1982. Griechische Metrik, Göttingen.
SNELL, B. (et alii), 1955. Lexikon des frühgriechischen Epos, Göttingen.
STRUNK, K., 1957. Die sogenannten Aeolismen der homerischen Sprache, Köln.
THUMB, A., 1898. “Zur Geschichte des griechischen Digamma”, Indogermanische Forschungen, 9, 294-342.
UNTERMANN, J., 1987. Einführung in die Sprache Homers, Heidelberg.
VISSER, E., 1987. Homerische Versifikationstechnik, Versuch einer Rekonstruktion, Frankfurt am Main, Bern, New York.
WACKERNAGEL, J., 1916. Sprachliche Untersuchungen zu Homer, Göttingen.
WATHELET, P., 1970. Les traits éoliens dans la langue de l’épopée grecque, Roma.
WEST, M.W., 2001. Studies in the Text and Transmission of the Iliad, München, Leipzig.
WYATT, W., 1969. Metrical Lengthening in Homer, Rom.

Séance n°17 le 20 juin 2014 339-357

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Salmonà.

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε διάκτορος ἀργεϊφόντης.
αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν
δ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ἀργεϊφόντης.
αἶψα δ᾽ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
βῆ δ᾽ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς
πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη.
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
στῆσαν ἄρ᾽ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
τὸν δ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε·
φράζεο Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται.
ἄνδρ᾽ ὁρόω, τάχα δ᾽ ἄμμε διαρραίσεσθαι ὀΐω.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ᾽ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ.

v. 339 : l’étymologie de διάκτορος n’est pas claire. L’épithète s’applique à Hermès, Iris et Athéna. Hésychius : διάγειν τὴν ἀγγελιαν. Pour le DELG, ça ne peut être le nom d’agent de διάγω.

v. 341 : ὑγρὴν : pourquoi ce substantif, fréquemment substantivé pour désigner la mer, est-il au féminin?

v. 342 : La description d’Hermès rappelle celle de l’Odyssée (V.43). Les vers sont aussi les mêmes qu’en Odyssée I, 97-98 et pour cette raison Aristarque athétise ce passage. Les scholiastes discutent pour savoir si les sandales sont ailées : “Aristote pense qu’elles sont ailées, il a tort”.

v. 347 : αἰσυμνητήρ. Pour Leaf l’étymologie est αἶσα μνάομαι, celui qui se soucie de la justice. Pour certains ce nom désigne un âge de la vie.
Les commentateurs modernes pensent plutôt que c’est un terme du vocabulaire technique du pouvoir. Quelqu’un qui a une autorité reconnue par le droit. Le terme désigne un magistrat dans certains dialectes.

v. 348 : ὑπηνήτης la moustache. La scholie fait la liste du vocabulaire technique. μύσταξ en haut, πάππος en bas, les deux ensemble ὑπήνη. Le terme générique étant γένειον.

v. 351 : ἤλυθε : comment rendre l’aoriste? Un scholiaste dit que l’aoriste est utilisé à la place du plus-que-parfait ἀόριστος ἀντὶ τοῦ ὑπερσυντελίκου. C’est à cause de γάρ qu’on a envie de traduire par un plus-que-parfait. Peut-on utiliser l’aoriste en grec pour marquer l’antériorité? C’est l’idée du scholiaste. Le plus-que-parfait n’est pas très utilisé en grec, l’aoriste peut avoir cette valeur.

ἐν ποταμῷ porte sur στῆσαν plutôt que sur πίοιεν.

v. 354 :Leaf remarque que φραδέος ne se trouve nulle part ailleurs. Le dictionnaire Montana le rapproche du pluriel erga cf. opus est en latin, il est besoin de.

v. 357 : λιτανεύσομεν subjonctif à voyelle brève.

La loi de Zielicki

Séance n°16 le 6 juin 2014

Homéristes présents: Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Salmonà, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
μόρφνον θηρητῆρ᾽ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῗσ᾽ ἀραρυῖα,
τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.

σπερχόμενος δ᾽ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἐκ δ᾽ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο
πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο,
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ᾽ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα,
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
“Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔκλυες ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
βάσκ᾽ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ὣς ἄγαγ᾽, ὡς μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ
τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωναδ᾽ ἱκέσθαι.”

v. 314 : ἔκλυε : aoriste (cf. v. 335 : ἔκλυες) ; le présent κλύω s’est formé plus tardivement.

μητίετα : employé seulement pour Zeus ; on peut le traduire par « sage, prudent », mais aussi « qui a de la ressource ». Cette forme est un ancien vocatif figé compris comme un nominatif (cf. νεφεληγερέτα : même cas de figure; l’adjectif εὐρύοπα quant à lui est un accusatif employé comme nominatif). On peut noter que « Jupiter » en latin est lui aussi un vocatif que l’on a ensuite compris comme un nominatif (NB − en grec moderne, le père, ο πάτερ, est également un ancien vocatif). L’accusatif est un cas important concernant les épithètes des dieux, car souvent on s’adresse à eux (prières, vœux). Cela explique sans doute qu’ils aient été mieux conservés que leurs nominatifs, dont ils ont suppléé les formes manquantes.

v. 316 : περκνόν et μόρφνον sont  deux hapax dans l’Iliade. On pense que μόρφνος désigne une couleur proche du noir en raison du parallèle de notre passage avec XXI, 252 (αἰτοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος), où un aigle noir, également désigné comme le plus puissant des oiseaux (XXI, 253 : κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν), est de couleur noire. Aristote (Histoire des animaux, X, 2) identifie notre aigle comme appartenant au genre « Plangos » (πλάγγος) : « Une seconde espèce d’aigle est celui qu’on nomme le Plangos ; il est en effet le second en grosseur et en force. Il fréquente les halliers, les vallons et les lacs. On le surnomme aussi le Tueur-de-Canards (νηποφόνος) et le Morphnos (μόρφνος). C’est de celui-là que veut parler Homère, quand il raconte la sortie de Priam. »

v. 317-319 : que suggère la comparaison de l’aigle avec la porte d’un palais ? Il s’agit sans doute d’insister sur l’envergure des ailes (ὅσση… τόσσα indique une quantité mesurable) de l’oiseau et sans doute aussi sur sa puissance (la porte du θάλαμος d’un homme riche doit être solide).

v. 319 : ἐὺ κληῖσ᾽ ἀραρυῖα : cf. XXIV, 269 : ἐὺ οἰήκεσσιν ἀρηρός ; le parallèle suggère que κληῖσι serait plutôt un datif que l’équivalent de l’adjectif εὐκλεής accordé à θύρη, lecture alternative qu’envisagent les scholies. Κλείς désigne une barre de fermeture, mais il est rare d’en mettre deux à une seule porte, et le pluriel du texte d’Homère a largement contribué à susciter la discussion des scholies sur κλείς/εὐκλεής. Sur les serrures, on peut consulter l’article “sera” du Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio. ἀραρυῖα peut avoir plusieurs sens : « arrangée », « adaptée », « garnie de » ; cette dernière solution nous avait parue la plus satisfaisante lors de la traduction du v. 269 cité plus haut.

v. 320 : διὰ ἄστεος : les manuscrits ont souvent la leçon ὑπὲρ ἄστεος, mais ἄστυ a un digamma, et de plus, la métrique est fausse avec ὑπέρ, même si cette variante est plus satisfaisante pour le sens.

v. 329 : entrer dans la plaine signifie quitter Ilion et justifie le repli des proches de Priam dans la ville, qui est un domaine dans lequel leur sécurité sera assurée. Peut-on faire une différence entre ἄστυ et πόλις ? Ces mots désigneraient une même réalité, mais ἄστυ renverrait à la cité perçue de l’extérieur, entourée de ses remparts, tandis que πόλις correspondrait à une perception interne de la cité, vue de l’intérieur des murs.

v. 330 : comment scander ? προτὶ Ἴλιον crée un hiatus (il n’y a pas de digamma à Ἴλιος), et on doit sans doute compter long α dans ἀπονέοντο, pour éviter une série de trois voyelles brèves. Les hiatus se produisent en général à la coupe trochaïque du troisième pied, à la césure bucolique.

ἄψορρος : étymologie possible : ἄψ (en arrière) + ὅρος (croupion) : le mot signifierait dans ce cas « celui qui tourne son cul » à quelque chose !

v. 331 : Ζῆν : certains grammairiens antiques, à l’instar d’Aristarque, considèrent qu’il faut couper le mot (Ζῆν = Ζῆ/ν) et rejeter le ν au vers suivant. L’accusatif que nous avons ici est une alternative à Ζῆνα et à Δία ; cette dernière forme ne se trouve pas au chant XXIV de l’Iliade.
On trouve la formule εὐρύοπα Ζῆν seulement deux places dans le vers, et assez rarement. On peut donner à l’épithète deux sens possibles selon qu’on rattache -οπα à la voix ou à la vue. Avec un omicron ce serait plutôt la voix, tandis que -ωπα renverrait à la vue

v. 334 : μάλιστα porte sans doute sur σοί (« c’est à toi surtout ») et non sur φίλτατον (« c’est à toi qu’est cher au plus haut point surtout »). Le fait que σοί  soit accentué montre que le pronom est mis en valeur, pour produire une insistance sur l’individualité d’Hermès. Zeus justifie ainsi le choix de son envoyé : il est le plus qualifié pour la tâche à accomplir. Les scholies vont également dans ce sens, en suggérant qu’Hermès, loin de ne porter qu’un simple message, peut surtout faire voyager Priam inaperçu et le raccommoder avec Achille.

v. 335 : τ᾽ = τε qui renforce la valeur gnomique de ἔκλυες.

v. 336 : βάσκ᾽ἴθι : formule d’envoi fréquente lorsque Zeus dépêche des messagers sur la terre (cf. compte-rendu n°8 du 31 janvier 2014).

v. 337 : comment traduire τε, qui semble redondant après la coordination μήτε… μήτε ? Selon Leaf, il s’agirait d’un ancien digamma, (« τε, which not only saves the Ϝίδῃ and supplies the object, but avoids the very unpleasant and meaningless iteration of ἄρ »).

v. 338: Πηλεΐωνάδ᾽ : il est rare avant Apollonios de Rhodes de trouver –δε avec un nom de personne (cf. v. 328 : θάνατόνδε : faut-il également considérer la mort comme un être animé ?)

Séance n°15 le 16 mai 2014 286-313

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt.στῆ δ᾽ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι
ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ἀλλ᾽ εὔχεο σύ γ᾽ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν
, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
οὐκ ἂν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής·
‘ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ.
ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν᾽ ὃ γεραιὸς
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο·
εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
‘Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
δός μ᾽ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν,
πέμψον δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.’

v. 286 : ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε : hémistiche formulaire qui est souvent interprétée comme : la personne dit un propos et énumère les noms de celui à qui elle s’adresse. Mais dans au moins la moitié des cas il n’y a aucun nom propre dans le début de l’adresse. Peut-on le considérer comme une simple cheville?
Schadewaldt “Und sie trat vor die Pferde, sprach das Wort und benannte es heraus”,”elle s’avança devant les chevaux, dit le mot et le nomma complètement” “es”: pronom neutre : renvoie à das Wort, le propos : elle dit le propos et nomma complètement ce propos.
Marella Nappi « La conversation intime dans l’Iliade : epos t’ephat’ ek t’onomaze » (dans Mélanges offerts à Pierre Carlier) : il s’agit de passages avec une charge émotive particulière, et dont la dimentsion sonore est soulignée.
Voir Sylvie Perceau, La parole vive?

v. 287 : τῆ particule présentative “tiens”, quand on donne quelque chose à quelqu’un. Morphologiquement c’est un instrumental.

εὔχεο οἴκαδ᾽: hiatus de καὶ devant οἴκαδ᾽ après la chute du digamma (vicus en latin)

v. 290 : ἔπειτα, pour Leaf on pourrait le comprendre comme “après tout ce qui a été dit”. Mais ça peut très bien ici signifier “ensuite” : il y a deux prières différentes (Hainsworth).

v. 291 : il y a deux monts Ida : en Crète, là où Zeus a été élevé, et en Troade. Il semblerait cependant que dans l’Iliade, il ne soit question que de la montagne crétoise.

v. 292 οἰωνός : oiseau de proie. On considère qu’il y a un suffixe augmentatif par rapport au latin avis.

La spécification est elle compatible avec le τε généralisant?

v. 293 : εὑ ne peut être que le pronom de troisième personne au génitif, il reprend l’oiseau : on ne répète pas un pronom relatif à un autre cas, on utilise un démonstratif (comme en prose classique).
Noter aussi le hiatus καί εὑ et l’absence d’abrègement de καί après chute du digamma.

v. 294 : νοήσας lié à la vue : voir, s’apercevoir.

vers 292, 296 et 310 : ἄγγελος parfois avec ταχύν parfois avec ἑόν. La leçon ἑόν qui se trouve, au moins comme leçon alternative, dans les trois passages a ennuyé dès l’Antiquité. Le grammairien Apollonios Dyscole, du IIe siècle de notre ère, qui a écrit un traité de Syntaxe, traite de cette question, dans le livre II consacré aux pronoms : il s’agit d’un problème visiblement débattu par les Anciens et sur lequel il prend position.
II§113, p.183-184 dans l’édition et traduction de Jean Lallot.
Apollonios Dyscole est à contre-courant de la majorité des grammairiens de l’époque en disant que ἑ et ἑος ne sont pas nécessairement des réfléchis. La plupart des modernes, comme les Anciens, y voient des réfléchis.
Dans son hypothèse, on peut garder ἑόν à tous les vers.
Au vers 310 on peut aussi considérer ἑόν comme un archaïsme (dans certaines langues indo-européennes le réfléchi a la même forme pour les trois personnes, comme encore dans les langues slaves aujourd’hui)
Il arrive en effet que dans l’Iliade on trouve ce pronom avec des sens de première ou de deuxième personne. Les grammairiens anciens ne l’ont jamais accepté et ont toujorus corrigé.
Cette question nous fait toucher du doigt le problème de l’histoire du texte homérique.

v. 300 : Le vieillard accepte immédiatement : cf scholie Priam obtempère non pas qu’il n’ait pas confiance dans Iris mais voulant donner du courage à Hécube. Une scholie remarque également que cette demande faite par Hécube est typiquement féminine.

v. 303 : ἀκήρατον étymologie difficile, qui ne serait pas la même que celle de ἀκρατος.

v. 304 : χέρνιβον serait différent de χερνιψ, l’eau lustrale. Aristarque refuse χέρνιβον car contrairement à son usage, il appelle χέρνιβον la coupe qui reçoit l’eau “comme nous” (comme les Grecs de son hapax). Alors que Leaf en fait un hapax, on le trouve en effet dans des inscriptions pour désigner un vase, un bassin pour les inscriptions.

v. 306 : ἕρκεϊ selon les scholies il y aurait là un autel à Zeus, où plus tard se réfuigera Priam qui n’en sera pas moins égorgé. Goube : le “manoir” homérique est entouré d’une enceinte. cf. Zeus erkeios qui protège l’enceinte d’une maison.

v. 309 : φίλον l’adjectif n’est-il pas un peu fort dans ce contexte? Une scholie consièdre que en tant qu’ennemi, ἔχθρος, Priam demande l’élimination de l’inimitié et en tant que malheureux il demande la pitié. Il s’agit de positions sociales qui n’ont rien à voir avec les sentiments. Le contraire de ἔχθρος est φίλος : non inimitié qui se traduira par des gestes d’hospitalité.

Voir Danielle AUBRIOT-SEVIN, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne, 1992.

Séance n°14 le 2 mai 2014 265-285

Homéristes présents : Jean Lallot, Manon Brouillet, Claire Guillot, Giuseppe Salmonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς,
κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
ἐκ δ᾽ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν.
ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης
νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ.

τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες·
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθ᾽ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·

Le passage de cette semaine s’ouvre sur une description technique et complexe de la façon dont les fils de Priam assemblent le chariot de Priam et attellent les mulets. Beaucoup de mots ont un sens incertain, les étapes pas toujours bien faciles à suivre… Nous avons donc eu besoin de l’appendice du commentaire de Leaf, et au moyen des illustrations, nous y avons vu plus clair. En voici un extrait en annexe à cet article, afin de guider les remarques qui suivent : attelage Il. joug 001.

v. 266 : ἐκ… αἴρω : soulever : les fils de Priam portent le char à mulets hors du hangar où il est rangé. Il a quatre roues et est destiné au transport des présents destinés à Achille. Un deuxième char tiré par des chevaux emporte Priam et le vieux héraut. Priam a donné pour la première fois l’ordre à ses fils d’atteler le charriot au v. 190

ἄμαξα : il s’agit d’une partie du char seulement, la plate-forme avec les roues, sur laquelle on va ajuster d’autres éléments. Voir l’article “Plaustrum” du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

v. 267 : πείρινθα : caisse, panier d’osier qui peut contenir toutes sortes d’objets.

v. 268 : καταιρέω : décrocher ; le joug est pendu à un crochet et les jeunes gens l’en détachent.

v. 269 : ὀμφαλόεν : qui présente une protubérance (cf. fig. 11 Leaf). (Bailly : revelé ou bombé en son milieu comme un nombril).

οἰήκεσσιν désigne peut-être des sortes de poignées, mais on ne sait pas vraiment à quoi renvoie ce terme ; il pourrait aussi s’agir de boucles dans lesquelles on fait passer les rênes (cf. Bailly).

ἀρηρός participe parfait neutre de ἀραρίσκω : adapté ou plutôt ici garni de : bien équipé de οἰήκεσσιν : il s’agirait de poignées (Reichel 1899). Pour Bailly il s’agit d’anneaux (où passent les rênes).

v. 270 : ζυγόδεσμον : courroie de longue dimension qui relie le timon et le joug ; pour pouvoir faire avancer le char, on doit associer le timon au joug qui tient les mulets (fig. 11 Leaf). Selon Leaf, la courroie est fixée au joug en permanence (ἅμα ζυγῷ). 9 coudées = 4m.

v. 271 : τό désigne le joug et non la courroie.

πέζα : tout ce qui est pointu, d’où extrémité ; un timon a deux πέζαι, l’une vers la terre, l’autre vers le joug (πρώτη).

v. 272 : κρίκον : cet anneau dans lequel se met une cheville fait partie intégrante du joug (cf. fig. 8 Leaf).

v. 273 : ὀμφαλόν : protubérance qui se trouve sur le joug et non, comme le dit Bailly, sur le timon. On attache trois fois la courroie autour de cet ὀμφαλόν pour lier fortement le timon au joug, et sans doute aussi en raison de sa longueur de neuf coudées, qui suppose qu’il y en a des restants.

v. 273-274 : comme la courroie est longue de neuf coudées, on l’enroule successivement autour de différentes parties du char pour l’épuiser ; on peut se demander pourquoi on ne l’a pas prise de plus petites dimensions dès le départ.

v. 274 : ἐξείη, s’il ne s’agit pas de l’adverbe ἑξῆς (sans interruption, continuellement), désigne sans doute le parapet de la caisse, sur lequel on vient attacher la courroie.

γλωχῖνα : l’extrémité de la courroie, que l’on replie en dessous (ὑπό) pour bien la bloquer et éviter que tout se défasse. Ce mot est dérivé de γλῶσσα et désigne le bout de la courroie comme une sorte de « langue ».

v. 275 : ἀπήνη : cela désignerait le char dans son ensemble, après ajustement de toutes les pièces qui le composent (par opposition à ἄμαξα) ; voir l’index de l’édition Hachette des extraits de l’Odyssée faite par J. Bérard, H. Goube, R. Langumier. Pour Chantraine cependant, ces deux mots, par métonymie,  sont synonymes chez Homère.

εὐξέστος apparaît trois fois dans notre passage, au v. 271 pour désigner le timon, au v. 280 pour qualifier une mangeoire, et ici pour désigner le char.

v. 277 Les mules, mâles ici, deviennent femelles en 325.

v. 278 : la répétition de Πριάμῳ (cf. v. 277) rend plausible la variante Τρωούς, citée par Leaf, et introduit une allusion à la légende des chevaux de Tros, qui auraient été offerts à ce héros par Zeus en échange de son fils Ganymède, devenu échanson des dieux. Les descendants de ces chevaux appartenaient aux rois de Troie, ce qui peut éclairer le sens de αὐτὸς ἔχων au v. 279 : ce sont les propres chevaux de Priam, et le fait qu’ils appartiennent à un roi leur donne de la valeur, ce qui est souligné par les soins qu’il leur accorde (ἀτίταλλεν).

ὑπάγω se construit avec double accusatif.

v. 280 : φάτνη désigne la mangeoire dans laquelle on met le fourrage (sorte d’échelle horizontale où on met la nourriture, râtelier). Ce mot peut aussi renvoyer à une étable, pour les bœufs en particuliers ; les deux sens semblent acceptables dans notre passage.

v. 281 : ζευγνύσθην est au moyen : Priam et son héraut sont les commanditaires d’une action que l’on accomplit pour eux ; Leaf traduit “were having the horses yoked”. Ce simple verbe résume à lui seul la description complexe qui a précédé.

v. 281-282 : contraste entre l’attitude des deux vieillards, qui ne participent pas aux préparatifs, et l’activité que déploient les fils de Priam puis Hécube aux v. 283-285. Cela tranche aussi avec le courroux impressionnant de Priam quelques vers plus tôt ; il semble ici comme apaisé.

v. 282 : Quelle valeur accorder πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες ? Est-ce un simple moyen de remplir le reste de l’hexamètre ? Cette expression est très peu employée chez Homère et ne semble donc pas formulaire. La seule autre occurrence de cette formule exacte est le v. 674 du chant XXIV, qui reprend à l’identique notre vers 282.

Publication : La traducción y sus palimpsestos : Borges con Homero y Virgilio

Nous avons le plaisir de vous annonce la parution de La traducción y sus palimpsestos : Borges con Homero y Virgilio écrit par un fidèle membre de l’atelier, Roberto Salazar Morales, avec Francisco García Jurado.

Voici sa présentation par l’auteur :

L’écrivain argentin Jorge Luis Borges est l’un des fondateurs de la littérature latino-américaine contemporaine. Son rapport aux poètes épiques de l’Antiquité, Homère et Virgile est complexe et problématique. Virgile est une ombre poétique constante dans son oeuvre, il se manifeste
de façon subtile à travers une récupération nostalgique, presque métapoétique, de la langue latine comme langage du poème. Quant à Homère, il incarne, comme souvent, les origines incertaines de la tradition littéraire occidentale. Aussi l'”heureuse méconnaissance du grec” et la “nostalgie du latin” exigent des récupérations différentes dont le fonctionnement est, cependant, analogue. L’oeuvre d’Homère et celle de Virgile nous renseignent, en fait, sur deux aspects complémentaires dans la théorie et la pratique borgésienne de l’écriture littéraire, comprise comme entreprise de copie, d’imitation, de traduction. Traduction qui n’est autre que l’exercice permanent d’une incessante activité littéraire.

garciapalimsestos