Séance n°12 le 15 mars 2013 346-363

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier

ἀλλ᾽ Ὀδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι
φραζέσθω
νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ.
ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο,
καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾽ αὐτῷ
εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν:
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἴσχειν: ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον
οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν:
ἔνθά ποτ᾽ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι
νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλα δὲ προερύσσω,
ὄψεαι, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
0ἦρι μάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα πλεούσας
νῆας ἐμάς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας:
εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος
ἤματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην.

Traduction de Jean Lallot

v. 346 : ἀλλά exprime la transition entre l’énoncé d’arguments pour une action et l’affirmation de l’action elle-même. On argumente et ensuite “allons-y”, avec ἀλλά + impératif. Cf. Denniston Greek Particles.

v. 347 : Nagy souligne l’ironie des paroles d’Achille : σὺν σοί φραζέσθω or φράζεσθαι implique la metis (cf. Détienne et Vernant Les ruses de l’intelligence). Agamemnon et Ulysse ne peuvent rien contre le σθένος. D’ailleurs au vers 423 Achille reprend ce vers φράζεσθαι avec μητιν comme complément. Un scholiaste aussi voit ici une référence à la querelle entre Achille et Ulysse.

v. 348 et 349 : δη particule déictique “tout le monde sait que”, “c’est un fait que”. “Il s’est vraiment donné beaucoup de mal”. Appendice de Goube (Odyssée classiques Hachette) και δη : et même, et en particulier.

v. 349 : ἐπ’ αὐτῷ Tous les commentateurs se sont demandés si le fossé est immédiatement au pied du mur ou à quelque distance? ἐπι semble indiquer une grande proximité. À moins qu’il n’ait une valeur additive (et en plus du mur).

v. 350 : μεγάλην long plutôt que profond qui se dit βαθυς.

v. 351 : Hainsworth remarque qu’on trouve Ἕκτορος ἀνδροφονοιο 10 fois ete ἱπποδαμοιο 5 fois. Cela va à l’encontre de la loi de l’économie. ἱπποδαμοιο peut s’appliquer à huit personnages différents, il est donc clairement générique ; alors que ἀνδροφονοιο est presque spécifique d’Hector. On remarque également une tendance à accumuler ἀνδροφόνοιο dans des passages proches. Hainsworth considère qu’il faut considérer cette épithète comme ayant une charge sémantique réelle.

v. 354 : ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν. Ces deux endroits sont associées trois fois (Hainsworth) Il s’agit du chêne sous lequel Sarpédon est installé quand il est blessé au chant V. Est-ce qu’Hector se tient devant la porte pour la défendre? L’expression est étrange. En fait en VI 237 le vers est le même et Hector revient du champ de bataille vers le chêne et les portes Scées. Il y a donc là une certaine mauvaise foi de la part d’Achille.
Cf. latin fagus le hêtre. Chantraine : le nom d’un arbre particulièrement répandu dans une région désigne à la fois l’espèce et le générique arbre. En indo-européen c’est le hêtre, mais ça s’est déplacé vers la Grèce où il y a peu de hêtres, donc on a appliqué le mot au chêne, c’est ce que le linguiste appelle une “substitution de référent”.

v. 355 : Tous les commentateurs disent qu’on ne sait pas de quel épisode il s’agit (combat singulier qui n’a pas eu lieu).

v. 358 : νηήσας εὖ νῆας même exrepssion qu’au vers 279 : amasser le butin (et déjà en 137 dans le discours d’Agamemnon). C’est une pique envoyée par Achille qui a déjà de quoi remplir ses navires sans les cadeaux d’Agamemnon.

v. 359 : ὄψεαι anacoluthe

v. 362 : système conditionnel avec une protase au subjonctif à l’éventuel et l’apodose à l’optatif qui convient très bien ici (exprime une condition nécessaire mais non suffisante).

On remarque qu’il y a encore beaucoup de rejets dans tous ces vers.

Séance n°11 le 22 février 2013 323-345

ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι
μάστακ᾽ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ᾽ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
ἤματα δ᾽ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων
ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων.
‘δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνθρώπων,
πεζὸς δ᾽ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον:
τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον
Ἀτρεΐδῃ: ὃ δ᾽ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι
δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσκεν.
ἄλλα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι:
τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ᾽ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
εἵλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον θυμαρέα: τῇ παριαύων
τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν
Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας
Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ᾽ ἠϋκόμοιο;
ἦ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων
Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν
ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν.
νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ᾽ ἀπάτησε
μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος: οὐδέ με πείσει.

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-
Waldschmidt, Élodie Coutier, Manon Brouillet

Annonces : Margalit Finkelberg, The Homer Encyclopedia, Blackwell, 2011. À la fin de certaines entrées, on trouve des références qui permettent d’aller plus loin que le contenu de l’article.

Jean-Louis Backès : a publié une nouvelle traduction de l’Iliade (édition folio poche). Cette traduction, en vers libres, remplace celle de Mazon dans la collection.

v. 324 : « μάστακ’ » = accusatif, ou datif ? (dans ce dernier cas, le « ἐπεί κε λάϐῃσι » devient le COD) ; ce vers rappelle le vers 318 pour la liberté syntaxique (mais le vers 318 était de forme banale, contrairement
au cas qui nous occupe ici, avec « ἐπεί ») ; il arrive que le iota s’élide, mais c’est une lectio difficilior ; « μάσταξ » = la bouche, et non la bouchée, dans le corpus homérique. Cela explique l’hésitation sur l’accusatif ; mais il n’est pas sémantiquement audacieux de passer de « bouche » à « bouchée » ! (Chantraine  donne les deux sens, avec notre passage et Théocrite comme exemples de « bouchée »).

v. 324 : « πέλει » + adverbe se trouve seulement ici chez Homère (pas d’autre exemple dans l’article du Bailly non plus) ; même construction que dans « ἔχω » + adverbe ? Aucune traduction ne le comprend vraiment de la même manière… L’Attic Greek prose syntax de Cooper donne des exemples de « πέλω » + adverbe.

La comparaison : Les scholies remarquent que le poète a bien fait de choisir un oiseau pour la comparaison, car un mammifère qui allaite est soulagé par cette activité, alors que l’oiseau se prive en donnant la becquée à ses petits.

Achille se présente comme l’oiselle. προφέρῃσι cf. φέρων au vers 331. Les oisillons sont sans ailes tout comme Agamemnon qui reste sans bouger.
La fin de la comparaison κακῶς rappelle aussi les peines qu’a endurées Achille. Le héros réduit Agamemnon au rang d’oisillon sans aile, de feignant qui dépend de l’approvisionnement.
Il n’a plus rien alors que les autres ont tous quelque chose : 321 περίκειται 330 κειμήλια 335 κεῖται.

v. 327 : σφετεράων Leaf affirme qu’il est toujours réfléchi. D’autres grammaires le disent mais Chantraine non. Chantraine cite ce passage et d’autres pour dire que ce n’est pas toujours réfléchi.
Il y a quand même un problème de sens : les Grecs combattent-ils contre les Troyens pour leurs femmes ou pour une femme? Tout à coup, avec le personnage de Briséis, on a un autre objectif de la guerre de Troie.
ὀάρ désigne la femme dans un rapport amoureux. Dans l’Iliade il y a un ὀαρίζω avoir une conversation galante. L’étymologie proposée par les modernes : premier terme ο copulatif et αρ serait un nom de la femme cf. sor soror (swe sor) en latin. Pour les scholiastes ça vient de αορ : le glaive donc la femme conquise à la pointe de l’épée. On ne sait pas si c’est l’épouse, mais c’est toujours la femme dans un rapport à l’homme.

v. 327 : Leaf comprend que ça doit être μαρναμενοις même si aucun ms ne le donne. Le premier imprimeur florentin a mis μαρναμενοις, c’était une coquille mais pour Leaf c’est une coquille intéressante, “juste”.

v. 329 : φημι pour Leaf il faut un verbe à l’infinitif qui serait sous-entendu. Sens emphatique de φημι j’affirme. Mazon : j’en compte 11. Est-ce pour cacher qu’il est en train de bluffer? Selon Leaf il en a pris six, cf. Iliade I 125.

v. 334 : Leaf comme Hainsworth disent qu’il n’y a pas de distinction sémantique entre les ἀριστοι et les βασιλεις.

v. 334 : « ἄλλα γέρα » : « et par ailleurs / également » OU « autres » ? Agamemnon fait le partage, et en plus, donne des « γέρα » aux nobles et aux rois (il ne va pas donner « d’autres parts d’honneur ») OU « il en donnait à titre de « γέρα » aux autres, mais pas à moi » (on scinde les deux mots, mais il n’est pas nécessaire d’aller donner une valeur adverbiale au pronom « ἄλλα »). Pierre Carlier, dans son chapitre sur le butin chez Homère, comprend que Briséis est la seule part d’honneur reçue par Achille au cours du sac de toutes les villes troyennes. Quel est le grief d’Achille ? Agamemnon garde la plus grosse part pour lui ; il prélève les parts d’honneur des princes, puis distribue le reste par tirage au sort (schéma de Carlier).

v. 336 : ἄλοχον : Briséis ou Clytemnestre? C’est très fort si c’est Clytemnestre : “mais il en a une femme désirable!”
Ce serait étonnant qu’Achille dise qu’il s’en fiche qu’Agamemnon ait couché avec Briséis.
La seule fois où on parle de Clytemnestre c’est au chant I de l’Iliade quand Agamemnon dit qu’il préfère Chryséis même à sa femme.
Le 15 mars nous sommes revenus sur cette question :
de qui parle Achille lorsqu’il emploie le terme « ἄλοχος », de Clytemnestre ou de Briséis ?
Dictionnaire de Chantraine : « ἄλοχος » = épouse légitime ; dans l’Iliade, il semble que l’adjectif « κουρίδιη » soit présent en plus lorsqu’il s’agit de parler d’une épouse légitime ; chant 6 : Hélène est la « κουρίδιη ἄλοχος » de Ménélas, Paris l’appelle aussi son « ἄλοχος » (ce qui est normal, puisqu’ils sont mariés) ; chant 19 : Briséis à Patrocle : « tu avais dit que tu ferais de moi l’ « ἄλοχος κουρίδιη »
d’Achille » ; Bailly et Liddell-Scott : « compagne de couche » => « épouse ou concubine » (références : Od. 4.623 : les convives de Ménélas amènent des mets préparés par leurs « ἄλοχοι » : s’agit-il de concubines, si l’on part du principe que l’épouse homérique ne fait pas le pain ? ; Il. 9.336 = notre passage)

N. B. : étymologie des mots anglais « lord » et « lady » : « lady » = la femme qui fait le pain (/l/ = le même que dans « loaf ») ; « lord » = celui qui protège le pain qu’a fait sa « lady »

⇨ l’épouse = celle qui fait le pain dans le monde germanique : la femme grecque ne fait-elle nécessairement pas le pain? est-ce forcément une concubine ?

« ἄκοιτις » (et dérivés) = terme qui désigne une femme qui couche avec un homme, sans avoir forcément le sens d’ « épouse » ; « ἄκοιτις » a produit le masculin « ἀκοίτης ».

« θυμαρέα » : Od. 23.232 : Ulysse pleure en « tenant contre lui » son « ἄλοχον θυμαρέα » (même verbe « ἔχει » qu’ici !! sauf qu’ici, il ne peut avoir ce sens, puisque l’épouse d’Agamemnon n’est pas à ses côtés)

⇨ ici, persiflage autour de l’allusion à Clytemnestre ; mais toutes les traductions pensent qu’il s’agit de Briséis…

Hainsworth : « He has an « alokos » of his own, let him be content with her » : Briséis mise à part, Agamemnon n’a pas d’autre concubine nommée dans le camp => dire à Agamemnon de prendre son plaisir avec son épouse
absente = « too rhetorical to make an effective point »

v. 342 : dans Homère, le réfléchi de la 3e personne peut-il faire référence à n’importe laquelle des trois personnes, comme en indo-européen ? (cf. note de Leaf) : c’est le cas dans les langues slaves ; y a-t-il des vestiges de cet usage dans la langue homérique ? (cf. appendice de Leaf) ; 2e « τὴν » : pourrait remplacer un démonstratif, donc il ne sous-entend pas forcément « ἄλοχον » !

v. 344 : « il m’a pris mon « γέρας » des bras, et maintenant, c’est lui qui la tient dans ses bras »… « ἔχει » a le même sens que dans le passage de l’Odyssée, si on considère qu’il s’agit de Briséis…

Il y a ici beaucoup d’enjambements et presque toujours dans les mêmes conditions (332, 336, 337, 338, 341). Ils expriment bien l’énervement d’Achille.