Séance n°9 le 14 février 2014 159-187

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ἷξεν δ᾽ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε.
παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
θυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
χερσὶν ὑπ᾽ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
‘τυτθὸν φθεγξαμένη: τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω
ἀλλ᾽ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει.
λύσασθαί σ᾽ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ἀργεϊφόντης,
ὅς σ᾽ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
οὔτε γάρ ἔστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.

v. 161 : παῖδες les fils puisqu’ensuite il y a θυγατέρες.

v. 163 : ἐντυπὰς sur l’interprétation de ἐντυπὰς les modernes sont directement dépendants des scholies. Idée qu’il est serré si étroitement qu’on voit les formes de son corps. Quintus de Smyrne reprend ce mot pour désigner l’empreinte dans la poussière.

v. 164 : κόπρος mis en valeur en rejet. Beaucoup de traductions donnent “poussière”. Mazon traduit par “boue”. Il s’agit vraiment d’excréments (d’animaux). Pour certains on n’est pas étonné que dans l’αὐλη il y ait des crottes d’animaux, voir Od. XVII 296. Les scholies proposent σποδός : la cendre. En Il. 18.23 Achille se couvre de poussière, κόνις.
Ce geste de Priam serait-il lié au corps de son fils laissé sans sépulture? donc voué à la putréfaction même si les dieux l’en protègent. Il ne s’agirait pas alors d’un signe de douleur quelconque mais ce serait lié à ce contexte précis.
κόπρος désigne aussi l’enclos où les bêtes vivent donc font leurs besoins : Od. 10.411, Il. 18.575.
Il n’y a que Priam qui fait ça dans l’Iliade.
Athéna fait trébucher un concurrent dans la bou, ὄνθος.

v. 164 : τοῖο Scholies : des glossographes auraient relevé le mot τοῖο et l’auraient glosé par ἀγαθοῦ mais pour le scholiastes c’est l’équivalent de τοιούτου avec valeur admirative. Cela indiquerait-il que les lecteurs anciens voyaient dans cette forme de génitif quelque chose qui rappelait τοιοῦτος?

v. 165 : καταμήσατο hapax καταμάω. Verbe peu utilisé, “amasser” selon les dictionnaires. Dans l’Anthologie palatine : ἀμάω amasser de la terre sur la tête, Flavius Josèphe utilise ce verbe deux fois dans une scène de deuil. Cet emploi unique dans l’Iliade aurait servi de modèle aux emplois suivants.
DELG et LSJ donnent deux verbes ἀμάω. L’autre signifie moissonner et les scholies rapprochent les deux verbes.

175-187 = 146-158 Seule différence : ἕψεται remplace ὀπάσσομεν.

v. 172 : τόδε ici.

v. 177 : Mazon : “seul un vieux héraut te suivra” : si on change la ponctuation on peut comprendre οἶον comme adverbial (cf. Théogonie.26; Agamemnon.131, mais aucun passage d’Homère n’est cité par le LSJ) et allant avec κῆρύξ τίς. Il existe une variante οἶος. Pourquoi Mazon ne la choisit-il pas? Mais les scholiastes comprennent comme la plupart des modernes et commentent que Priam peut y aller tout seul puisqu’il sait conduire les chevaux. De plus si on termine la phrase à ἀνήρ, la construction est asyndetique.

Séance n°8 le 31 janvier 2014 141-158

Homéristes présents : Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς οἵ γ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον.
Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
«βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην,
ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει:
οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.»

v. 141 : ἀγύρει : variante ἀγύρι adoptée par Leaf.

ν. 143 : ὄτρυνε (Budé, McLeod, Allen) : variante ὤτρυνε adoptée par Leaf. Les raisons métriques ne permettent pas de justifier l’emploi d’une forme plutôt que l’autre. Des travaux effectués sur l’emploi des formes verbales à augment et sans augment chez Homère ont montré que l’augment est plus fréquent dans le discours que dans le récit. L’une des raisons pourrait être que le récit épique est par définition au passé, et qu’on peut donc s’y passer d’augment ; au contraire, le discours mêle présent et passé, et il est utile de bien distinguer les deux temporalités.

v. 144 : βάσκ᾽ἴθι : comment expliquer les trois impératifs (v. 145 : ἄγγειλον) en asyndète ? Selon F. Létoublon, il s’agit d’une valeur exhortative de ἴθι. Trois autres fois dans l’Iliade, on retrouve une construction identique, où un impératif suit sans coordination βάσκ᾽ἴθι. Ce début d’hémistiche est presque toujours adressé à Iris : nous sommes en présence d’une mini scène typique, celle de l’envoi d’Iris ; après lui avoir dit de partir, le reste de la réplique développe le contenu du message à porter sur la Terre.

v. 145 : Ἴλιον εἴσω : Leaf insiste sur la forte valeur sémantique de cette expression, et suggère que l’on peut la rattacher à ἄγγειλον (“annoncer à Troie”) aussi bien qu’à λύσασθαι (“délivrer et ramener à Troie”) ; la deuxième solution semble pourtant moins probable, en raison de son caractère abrupt et du rejet de λύσασθαι au vers suivant.

μεγαλήτορι : quel sens donner à cet adjectif ? Au vers 117 du chant XXIV, il désigne déjà Priam. Il souligne sans doute la grandeur héroïque de Priam, mais de quelle sorte de courage s’agit-il ? La générosité, la grandeur d’âme et même le chagrin du deuil peuvent faire partie de la grandeur des héros : il ont “du coeur” dans tous les sens du terme… Priam a le courage d’aller regarder en face le meurtrier de son fils. On peut se demander néanmoins si les épithètes homériques sont toujours adaptées au contexte dans lequel elles apparaissent et si elles sont toujours si signifiantes. De plus, il est difficile de traduire cet adjectif, car beaucoup d’autres termes que ἦτορ, faute de mieux, sont traduits par “coeur” chez Homère.

Bakkès traduit par “magnanime”, ce qui semble convenir pour Priam.
L’adjectif est utilisé souvent pour Énée, deux fois pour Priam, pour Ajax, Patrocle, Anchise, Ulysse, Stentor… Parfois aussi pour des peuples entiers : Troyens, Mirmydons et souvent Ulysse, Télémaque, Alcinoos mais aussi pour Laërte, pour le cyclope (Od. X, 200 : dans un vers où il est appelé aussi mangeur d’hommes. Cf. édition Hachette, Bérard et Goube : Introduction “il est vain de chercher à découvrir dans chaque passage une intention déterminée dans les épithètes formulaires”), Autolycos père d’Anticleia (Od. XI, 85), etc.
L’adjectif va souvent avec θύμος (17 fois).
Il n’est pas sûr que l’idée de coeur dans μεγαλήτωρ soit encore sentie chez Homère. Si fréquent que c’est presque devenu neutre?
Le cyclope est le seul à ne pas être un personnage positif. Mais en général quand l’adjectif est associé à θύμος, c’est négatif (Il. IX 109 : reproche fait à Agamemnon : arrogance?).
Dans ce contexte il est approprié que Zeus rappelle le courage de Priam, puisque tout se joue sur le fait qu’il ne doit pas avoir peur. C’est ce dont on a besoin pour que Priam.
Épithète malléable qui peut s’adapter au contexte. Qualifie peut-être un personnage qui a la grandeur épique (qui peut se moduler positivement ou négativement)
μέγας est un adjectif éminemment malléable. μέγα ἔργον désigne le crime dans l’Odyssée.

v. 148 : ἀνήρ : Priam doit être le seul guerrier à aller voir Achille ; peut-on considérer le héraut du vers suivant comme un “homme” au plein sens du terme, ou n’est-il qu’un vieil esclave ou serviteur inoffensif qui n’appartient pas à cette catégorie ?

οἶον : dès le discours de Zeus se dessine le face-à-face que sera l’entrevue de Priam et d’Achille.

v. 149 : ἕποιτο : l’optatif exprime une concession, une acceptation résignée selon Leaf ; Chantraine suggère un optatif de souhait atténué ; les deux sont possibles dans le contexte, on ne peut pas vraiment trancher.

κῆρυξ : ce mot renvoie à une fonction déterminée, avec des attributs précis ; selon les scholiastes, il est garant de la bonne foi et des traités (πίστεως καὶ σπονδῶν σύμβολον) et il faut le choisir vieux (γεραίτερος) car un jeune homme au sang trop chaud pourrait inquiéter l’ennemi ; de plus, la vieillesse ajoute encore à la respectabilité de ce personnage ; son rôle, tel que décrit par Zeus, se borne à accompagner Priam en conduisant le chariot chargé des présents, et ensuite à rapporter à Troie le corps d’Hector. Il ne pénétrera pas dans la tente car c’est seul (οἶον) que Priam doit rencontrer Achille.

v. 150 : dans ce vers, Achille est présenté comme le guerrier qui a mis à mort Hector ; le verbe κτείνω le caractérise ensuite au vers 156, comme pour insister sur la position de force du héros, contrastant avec l’attitude suppliante de Priam.

v. 150-151 : à partir de ἠδέ, est-on dans une proposition principale ou une subordonnée dépendant elle aussi de ὅς ? La place de κε  juste après ὅς permettrait de le faire porter sur les deux verbes, expliquant ainsi son absence après ἄγοι.

v. 152 : faut-il sous-entendre εἰμί après τάρβος, ou peut-on laisser ce mot sur le même plan que θάνατος ?

v. 153 : τοῖον : joint à γάρ, il explique pourquoi Priam n’a rien à craindre : “car tel est l’accompagnateur que je lui confierai…”

πομπόν : à la différence du κῆρυξ, sa fonction n’est pas codifiée et qualifie le rôle d’Hermès, dont c’est une épithète récurrente, comme celui d’un accompagnateur occasionnel.

v. 154 : ἄγω n’a pas de pronom complément. Brandeth, puis Bekker et Cobet, ont fait la conjecture qu’un digamma, complément du verbe, était présent au moment de la composition et a ensuite disparu (cf. XXIV, 183 : on retrouve le même vers, mais il commence par ὅς σ᾽ἄξει, ayant cette fois un complément). Selon Richardson cependant, l’ajout du digamma n’est pas nécessaire.

v. 154-155 : le verbe ἄγω apparaît trois fois, comme pour souligner avec insistance le rôle d’accompagnateur et de guide d’Hermès qui, comme le κῆρυξ, ne franchira néanmoins pas le seuil de la tente d’Achille.

v. 158 : ἱκέτεω : le rôle de Priam est celui du suppliant dont on doit assurer la sécurité et la position sacrée ; c’est sans doute pour cela qu’Achille doit repousser ses hommes hors de la tente au vers 156.