Séance (4) le 13 mars 2015 v. 571-595

Homéristes présents: Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà

ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
Πηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
τῖ᾽ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
οἳ τόθ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐυσσώτρου δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα.
κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
δμῳὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς.
τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
αὐτὸς τόν γ᾽ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην.
ᾤμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον:
μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικεν.

v. 574 : question du personnel dont dispose Achille. Automédon est le conducteur de son char. Mais Alcime ? La scholie dit que ce nom est le raccourci de Alcimédon, lequel apparaît en 16, 197 et en 17, 466 sqq. Alcime et Alcimédon sont-ils le même personnage ? Il semble bien. En 16, 197, Alcimédon, fils de Laercès, est l’un des 5 chefs suprêmes des Myrmidons. En 17, 466 sqq., il vient à la rescousse, au combat, d’Automédon, “son fidèle ami” (πιστὸν ἑταῖρον).

v. 575 : faut-il comprendre “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après la mort de Patrocle –maintenant que Patrocle était mort” ou “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après Patrocle, bien sûr, bien qu’il fût mort” ? Dans le 2e cas, τίω aurait un mort comme complément d’objet. Il faudrait vérifier si cet emploi du verbe est attesté.

v. 577 : καλήτορα. Difficile de savoir ce que recouvre cette fonction puisque le mot est un hapax. A priori, il est redondant par rapport à κήρυκα. On s’interroge sur le rôle du héraut Idée, qui apparaît dans l’Iliade plusieurs fois, tantôt comme conseiller, tantôt comme porte-parole.

v. 578 : ἐυσσώτρου. Composé de σῶτρον, qui désigne la jante, en bois, de la roue, la bande métallique qui la recouvre étant l’ἐπίσωτρον. σω- est à rattacher à σεύω, -ομαι (la jante est ce qui fait ‘bondir’ la roue), indo-eur. *kyew-, avec degré o pour la forme nominale (Chantraine, DELG). Une variante de cet adjectif dans notre vers 578 est ἐυξέστου ; cf ἐυξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην au vers 590.

v. 581 : le mot important est πυκάσας, comme le font comprendre les vers qui suivent (583-586). Cf la scholie au vers 581 : ὥστε ἀθεώρητον εἶναι τῷ πατρί.

v. 583 et 585 : ἴδοι … ἰδών. Importance de la vue : la vue de son enfant mort risque de déclencher chez Priam une terrible colère contre celui qui l’a tué. Achille le sait bien ; d’où les précautions qu’il prend pour dissimuler au père le spectacle de son fils mort.

v. 583-584 : structure logique. ὡς μὴ … , μὴ … οὐ : le premier μὴ est la négation de la proposition finale introduite par ὡς, tandis que le deuxième est la conjonction de subordination des verbes de crainte et assimilés, avec négation οὐ. À noter qu’on a la même structure μὴ … οὐ au vers 569, lequel est précédé d’une proposition (principale, celle-là) où figure également la négation μὴ. Le parallélisme des deux passages est frappant.

v. 586 : Leaf refuse ce vers qui reprend la fin du vers 570 en remplaçant la 1re personne du verbe par la 3e mais en conservant le subjonctif, justifié là mais non ici, après 3 optatifs obliques. De plus, le poète, dit Leaf, a voulu laisser dans le flou les conséquences qu’aurait l’irritation d’Achille devant le comportement de Priam, mais l’interpolateur a eu le mauvais goût de l’énoncer : le meurtre.

v. 590 : σὺν δ᾽ ἕταροι. Deux interprétations : soit on a affaire à une tmèse, et alors le sens est : « ensemble ses compagnons… », par opposition à Achille tout seul au vers précédent (αὐτὸς … Ἀχιλεὺς) ; soit σὺν est un adverbe, et le sens est : « avec lui, ses compagnons…). Mazon et l’éditeur italien du livre de Giuseppe vont dans le premier sens, Schadewaldt dans le 2e. Jean se propose de faire une recherche pour tenter de trancher la question.

v. 592-595 : la proposition ἐπεὶ… est importante : Achille accepte de rendre le corps parce qu’il se satisfait de la réparation qui lui a été fournie sous la forme de cette splendide rançon. Il accepte ainsi de rentrer dans le jeu de la règle sociale. Le dernier vers montre qu’il reçoit la rançon non pour s’enrichir mais pour une question d’honneur. Les scholies à 594-5 oscillent entre deux positions : ou bien athétèse des deux vers, l’argument de la rançon étant inconvenant (il aurait plutôt fallu invoquer l’ordre de Zeus) et le partage de cette rançon avec Patrocle mort n’ayant guère de sens ; ou bien accepter l’argument de la rançon qui est fondé sur un ἔθος (ἔθος τοὺς φόνους ἐπὶ χρήμασι λύειν), et considérer que la « part » de Patrocle mort ce sont les jeux en son honneur.

Séance (3) le 27 février 2015 v. 552-570

Homéristes présents: Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
‘μή πω μ᾽ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
‘μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
μήτηρ, ἥ μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
ὅττι θεῶν τίς σ᾽ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν,
ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾽ ὀχῆα
ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μή σε γέρον οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.

v. 553 : θρόνος : faut-il traduire par siège ou par trône ? On peut se souvenir qu’aux v. 450 et suivants du chant XXIV, la tente d’Achille est décrite comme un palais ou une maison homérique (aulè, lourde porte, vestibule…). Le θρόνος est un siège particulier, que l’on n’offre qu’aux hôtes de marque (roi, dieu etc.). Il a un dossier, des pieds en forme de pattes de lion, est souvent assorti d’un petit repose-pieds. Priam, en refusant le θρόνος, refuse peut-être l’honneur qui s’attache au θρόνος, car le seul qu’il recherche est le retour du corps d’Hector.
ἵζε : impératif présent dans une prohibition qui s’applique à une action en cours ou annoncée, ici celle de s’asseoir, refusée par Priam.
ὄφρά κεν: accent d’enclise : le cas se produit conformément aux règles d’accentuation avec εἶτά τε et peut se comprendre avec ἔνθά τε, car le groupe voyelle + sonnante ν est alors traitée comme une diphtongue “ἐν”. Pour ὄφρά κεν, cette explication n’est pas possible (“οφ” ne peut passer pour une diphtongue !). L’histoire de l’accentuation des “blocs d’enclise” est complexe : voir Ch. Bally, Manuel d’accentuation grecque, Berne 1945, p. 111-113.

L’accentuation ὄφρά κεν est donnée par les mss et les éditeurs (Leaf, Allen, Mazon) la respectent; mais Chantraine GH 2.262 écrit ὄφρα κεν.”

 

v. 554 : κεῖται : après ὄφρα, c’est un subjonctif et non un présent qui est attendu, il faut donc interpréter κεῖται comme un subjonctif. Cette forme serait due à un ancien *κεyεται, subjonctif athématique à voyelle brève, réduit après chute du y en κεῖται.
ἀκηδής : qui n’a pas reçu les marques du deuil ; selon Richardson : sans le soin spécifique dû à un cadavre.

v. 555 : δέξαι : impératif aoriste qui dénote, comme dans la prière aux dieux, un inférieur qui s’adresse à un supérieur ; cela peut aussi introduire une demande nouvelle et ponctuelle, manifestée par l’accent mis sur la rançon, que Priam n’avait jusqu’alors évoquée qu’en passant.

v. 556-557 : les commentateurs anciens les athétisent sous prétexte qu’il ne convient pas à un héros de souhaiter la victoire de son ennemi. Le même souhait est présent au chant I de l’Iliade, v. 17-21, lorsque Chrysès souhaite qu’on lui rende sa fille ; il souhaite alors la victoire aux Grecs en échange du bienfait qu’il demande. Plus qu’une trahison, il s’agit sans doute d’une façon de se concilier la bonne volonté de celui à qui l’on demande une faveur.

v. 557 : πρῶτον : d’emblée, sans hésitation. ἔασας peut se construire absolument, comme au v. 569, et la traduction serait alors « puisque tu m’as accueilli sans hésiter ».

v. 558 : ce vers semble superflu dans le passage, et les scholiastes tout comme Leaf proposent de l’athétiser ; il ne s’agit sans doute que d’une cheville tardive ajoutée pour donner un complément à l’infinitif à ἐάω. L’association un peu redondante ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο se trouve également au chant XVIII de l’Iliade, v. 61 et v. 442, et dans l’Odyssée, au chant IV, v. 540 et 833, au chant X, v. 498, au chant XIV, v. 44, au chant XX, v. 207. L’emploi de ces deux infinitifs est donc plus odysséen que propre à l’Iliade.

v. 559 : ὑπόδρα ἰδών : cette expression se rencontre 17 fois dans l’Iliade et 9 fois dans l’Odyssée, toujours dans le sens de regarder quelqu’un d’une façon courroucée. L’étymologie de l’adverbe est claire, il s’agit de regarder par en-dessous, donc de travers et avec colère.

v. 560 : comment expliquer l’emportement d’Achille ? Selon Leaf, Achille est en proie à un tourment intérieur, il se demande s’il doit ou non détruire le corps d’Hector, son ennemi, et supporte mal dans ce moment décisif les instances de Priam, dont les paroles, marquées par de constantes injonctions, se font de plus en plus pressantes. Une scholie, faisant référence aux v. 578-590 du chant XXIV, explique le courroux d’Achille par le mécontentement que lui cause la hâte de Priam, alors qu’il voudrait d’abord laver le corps de ses outrages avant de le rendre. Elle avance une autre explication, plus simple : Achille en a peut-être simplement assez d’entendre parler en permanence d’Hector.

v. 563 : καί est-il adverbial ? Pourquoi a-t-on un δέ ensuite ? Il s’agit sans doute d’introduire un deuxième argument justifiant le fait de rendre le corps d’Hector : 1) Thétis le lui a demandé de la part de Zeus ; 2) De plus, Priam aussi est guidé et protégé par un dieu. Cette énumération de raisons crée aussi un parallèle entre les deux héros, tous deux sollicités par les dieux. Le groupe groupe de particules καὶ δέ est étudié par Kühner-Gerth 2.253.3 et Denniston, Greek Particles, p. 199. Denniston : “This is a natural enough combination, the former particle denoting that something is added, the latter that what is added is distinct from what precedes” (mêmes références que K.-G. + η 213, φ 110, 113). D. ajoute la note suivante : “Jebb, on S. Ph. 1362, argues for the view that, in καὶ… δέ, καί is the conjunction, while δέ means ‘on the other hand’, ‘also’. This is, I think, the right explanation of most of the passages. But there are others [renvoi à de nombreux ex. de καὶ… δέ réunis p. 200] in which δέ seems to be the conjunction, while καί means ‘also’. Here as with other combinations, a different analysis is required in different cases.” Noter qu’il est question ici de καὶ… δέ, et non de καὶ δέ, groupement propre à la langue épique.
σε : on a sans doute affaire à une prolepse : ce σε annonce celui que l’on trouve au vers suivant, et reprend également λήθεις.
Λήθεις : en grec classique, on aurait une construction avec participe, mais ici, ὅττι introduit le complément tant de γινώσκω que de λήθεις.

v. 566 : φυλακούς est un hapax chez Homère.

v. 568 : comment comprendre ἐν ἄλγεσι ὀρίνῃς ? Il s’agit sans doute de ne pas pousser encore plus le θυμός d’Achille dans les douleurs, c’est-à-dire de ne pas attiser encore ses souffrances par une insistance trop forte.

v. 568-569 : Achille sait sans doute qu’il n’a pas d’autre choix que de rendre le corps, mais menace tout de même, dans son emportement, de contrevenir aux ordres de Zeus.

v. 569 : μὴ οὐ + subj.: sert à écarter une idée négative (voir Chantraine, Grammaire Homérique, II, p. 336).

Séance n°(2) le 6 février 2015 v. 527-551

Homéristes présents: Manon Brouillet, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Marine Glénisson, Giuseppe Samonà.

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ᾧ μέν κ᾽ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ·
ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
φοιτᾷ δ᾽ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες
αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε.
ἄνσχεο, μὴ δ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.

ν. 528 : ἕτερος reprend le mot « jarre », mais la deuxième n’est pas précisée. Les Anciens s’interrogeaient sur le nombre de jarres : Pindare considère qu’il y en a trois, dont deux de maux ; Platon en voit deux. Le vers est ambigu et ouvre à diverses interprétations. Faut-il comprendre que Zeus puise à chaque fois dans les deux jarres, peut-il ne puiser que dans une seule ? La critique de Platon porte sur le malheur échu aux hommes, car Dieu ne peut vouloir que le bien.

οἷα δίδωσι paraît une expression redondante. On peut remarquer cependant la variété des constructions de δίδωμι  dans notre extrait, employé absolument, de façon transitive et avec un génitif partitif.

v. 529 : le rythme est étrange, car quatre spondées se succèdent.

v. 530 : Un sort mixte est le mieux que l’on puisse obtenir, aucun mortel ne reçoit le bonheur absolu.

v. 532 : βούβρωστις : les emplois de ce mot sont toujours métaphoriques chez Homère. Est-ce une sorte de boulimie qui saisit les malheureux ? Selon Leaf, cela fait référence à la morsure d’un taon, qui poursuit le pauvre hère de sa piqûre. Les scholies sont peu claires et évoquent une faim dévorante ou la pitié (οἶκτος). Cette métaphore est très employée dans les lexiques et Richardson signale que les poètes hellénistiques l’ont reprise. Il s’agit d’un hapax chez Homère.

v. 540 : παναώριον : formation similaire à πανάποτμος.

v. 543 : καί σὲ γέρον : ce καί est peut-être adverbial (« aussi »), mais sans doute faut-il comprendre, à la suite des éditeurs qui ont accentué σέ, que c’est sur ce dernier mot que repose l’insistance.
ἀκούομεν : cela peut être un présent ou un imparfait sans augment. Chez Homère, accompagné d’une indication de temps, le présent peut étendre sa valeur au passé. Au vers 546, φασι au présent pourrait faire pencher la balance en faveur d’un présent.

v. 544 : ἄνω: en pleine mer.

Λέσβος ἄνω : tout ce qui est au-dessus de Lesbos. Les lieux indiqués servent à délimiter l’espace contenu entre eux, que Priam contrôlait.

v. 545 : καθύπερτε : plus haut, car sur le plateau d’Asie centrale. Chez Hérodote, cela signifie « vers le nord ». Leaf traduit par « in land ».

v. 551 : πρίν : c’est un adverbe et non une conjonction. Chantraine, d’ailleurs, ne cite pas ce passage dans la liste des cas où πρίν est suivi de l’aoriste subjonctif.

Séance n°(1) Le 23 janvier 2015 v. 507-526

Homéristes présents: Claire Guillot, Jean Lallot,  Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Manon Brouillet, Marine Glénisson.

ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο:
ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
κλαῖ᾽ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
Πάτροκλον: τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει.
αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων,
αὐτίκ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
‘ἆ δείλ᾽, ἦ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης
ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ:
οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο:
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
ζώειν ἀχνυμένοις: αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες εἰσί.

v. 508 : ἀψάμενος : « ayant touché » : la main de Priam se trouvait sur les genoux d’Achille, qui la retire doucement.

v. 509 : le génitif ne peut se comprendre qu’avec μνησαμένω, même s’il y a une rupture de parallélisme (ὁ μέν mais pas de ὁ δέ).

ἀνδροφόνοιο : met en valeur la bravoure d’Hector, qui répand le sang d’autres guerriers ; παιδοφόνοιο (v. 506) insistait plutôt sur la douleur de la perte d’un fils.

v. 510 : ἐλυσθείς : idée que Priam se recroqueville, se ramasse sur lui-même, se « roule » en boule sous l’effet de la douleur.

v. 510-512 : les pleurs des deux héros correspondent à une manifestation de deuil codifiée.

v. 514 : les scholiastes ont parfois rejeté ce vers, sous prétexte que γυία ne peut pas désigner le corps entier chez Homère, seulement des parties du corps.

Πράπις : mot rare et toujours au pluriel chez Homère, qui désigne une partie du corps proche du cœur.

v. 515 : faut-il voir une valeur aspectuelle significative aux verbes ὦρτο (aoriste) et ἀνίστη (imparfait) ? Les développements de P. Chantraine dans ce sens ne sont pas toujours très satisfaisants.

v. 518 : ἄνσχεο : ind. Aor. moy. 2ème pers. Sg, même si Bailly, à la fin de l’article ἀνέχω, l’identifie comme un impératif.

v. 522 : ἕζευ : impératif ; est-ce un aoriste ou un présent ? Pour Leaf, c’est un aoriste, et il semble que les formes de ce verbe se retrouvent surtout dans des cas où les aoristes sont bienvenus… Néanmoins, en observant d’autres occurrences de ce verbe, cela n’apparaît pas si clair…

v. 525 : ἐπεκλώσαντο : ce verbe se retrouve 7 fois au moins dans l’Odyssée, où les dieux, à la manière des Parques, y filent le destin des mortels ; ce vers contribue donc à la tonalité odysséenne du chant