Séance (7) le 22 mai 2015 v. 668-688

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
‘ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ᾽ ὡς σὺ κελεύεις·
σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.

ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει᾽ ἐνὶ θυμῷ.
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου·
τῷ δὲ Βρισηῒς παρελέξατο καλλιπάρῃος.

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
ἀλλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
ὁρμαίνοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
‘ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ᾽ εὕδεις
ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας·
σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ᾽ Ἀγαμέμνων
γνώῃ σ᾽ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.

ν. 668 : ποδαρκής: cette variante de πόδας ὠκὺς ne se retrouve que dans l’Iliade, uniquement dans la formule ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, toujours placée en fin de vers.

v. 674 : πυκινὰ μήδεα: la même expression s’appliquait au v. aux pensées méditées par Zeus ; l’adjectif πυκινός renvoie à l’idée que quelque chose de serré, touffu, peut-être à un raisonnement précis du dieu, mais ici, comme le notent par ailleurs les scholiastes, on ne voit pas bien ce que veut dire cette expression.

v. 677 : ἱπποκορυσταί: Bailly traduit « qui combat à cheval ou sur un char », mais littéralement, il s’agirait plutôt de soldats qui portent un casque.

v. 679 : ἐριούνιον: « bienfaisant » ; l’adjectif est formé de ἐρι-, qui signifie « bien » et de –ουνιος, qui connote l’utilité.

v. 681 : ἐκπέμψειε : Hermès se trouve ici dans sa fonction traditionnelle de guide, d’accompagnateur.
ἱερούς: les scholies donnent à cet adjectif la signification de πιστούς, « de confiance ». Leaf et Richardson pensent par ailleurs que l’emploi de ce qualificatif manifeste une sorte d’emphase, donne une connotation presque religieuse et sacrée à la fonction des gardiens des portes. On a pu rapprocher ἱερός d’une racine signifiant « fort » en sanskrit.

v. 682 : l’apparition d’Hermès se fait de la même façon que la manifestation des songes aux mortels. Nous sommes en présence d’une scène typique de rêve, même si dans ce cas, Hermès est une présence réelle aux côtés de Priam, qui le pousse à fuir et le guide tout du long. Il faut remarquer que dans la littérature grecque en général, la frontière entre les manifestations fantomatiques, les apparitions divines et les rêves est plus floue que dans nos conceptions ; l’iconographie donne souvent des songes une représentation matérielle, semblable à celle des âmes des morts, sous forme de petits personnages ailés.

v. 684 : quel sens donner à ἐάω? Dans le contexte, il peut signifier qu’Achille a donné permission à Priam de dormir sous le porche, ou qu’il l’a laissé au milieu des ennemis, ou encore qu’Achille l’a laissé en vie.

v. 688 : γνώῃ − γνώωσι: selon Leaf, ces subjonctifs sont un effet rhétorique visant à convaincre plus rapidement Priam de se lever ; en effet, ils semblent indiquer que les chances de découverte sont fortes, tandis qu’une rançon après coup est peu probable. Le thème de la reconnaissance de Priam par les ennemis est central pour l’action d’Hermès : au v. 681, il médite comment Priam pourra échapper aux regards (λαθών) ; le v. 691 souligne le succès de son entreprise, à travers l’expression οὐδέ τις ἔγνω (« personne ne le reconnut »).

Séance (6) le 5 mai 2015 v. 643-667.

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ ῥ᾽, Ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας,
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
αἳ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι.
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
“ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
ἐνθάδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής:
‘εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.

ν. 643-647 : se retrouvent plusieurs fois dans l’Odyssée où, selon Leaf, ils sont plus appropriés à la description des palais de Ménélas et d’Alkinoos qu’à la tente d’Achille, qui elle-même semble conçue comme une vaste habitation.

ν. 644 : δέμνια: cadre rectangulaire sur lequel on étend des tapis qui font office de matelas.

Αἰθούσῃ : dans un palais, il s’agit d’un porche ou d’un vestibule situé après la cour d’honneur, avant le μέγαρον ; c’est une pièce destinée aux hôtes de passage, il est donc normal que Priam y dorme.

ῥήγεα : couvertures qui constituent le matelas.

v. 645 : τάπητας: cela fait sans doute à la fois office d’oreiller et de matelas.

v. 646 : οὔλας signifie, selon le dictionnaire de Montanari et le Liddell-Scott, « en laine », donc « épais » par extension ; Bailly et Chantraine traduisent le terme par « bouclé, enroulé », mais Chantraine signale que certains ont fait le rapprochement avec la laine ; le commentaire de Kirk traduit par « dense, épais », et signale que ce terme s’applique à la laine, aux cheveux…

v. 649 : ἐπικερτομέων a un sens obscur dans ce passage ; selon Leaf, il faudra y voir une nuance de raillerie adressée à Agamemnon et à ses espions plus qu’à Priam ; une deuxième possibilité, selon lui, serait d’y voir un badinage visant à s’excuser de placer Priam sous un porche pour la nuit, quoique ce soit l’endroit habituel pour les hôtes de passage. Les scholies proposent de voir dans ce participe ainsi que dans l’explication qui suit une allusion au fait qu’Achille souhaite être seul dans sa tente pour coucher avec Briséis à l’écart des regards indiscrets…

v. 651 : βουληφόρος: « donneur de conseils » : ce terme est peut-être à comprendre dans un sens ironique, et la notion de conseil est reprise au vers suivant par les termes βουλὰς et βουλεύουσι. Est-il crédible de penser que des gens vont venir chez Achille en plein milieu de la nuit, ou cette explication n’est-elle qu’une excuse pour garder Priam loin de lui pendant la nuit ? Le discours d’Achille est peut-être un prétexte destiné à permettre à Priam de s’enfuir à la faveur de la nuit.

ν. 653 : θοὴν διὰ νύκτα: il faut sans doute donner à l’adjectif θοήν le sens de « solide », d’autant plus qu’on l’a parfois rapproché du verbe θοάζω, être assis (le terme est aussi employé dans la description des repas). Il s’agit alors d’une nuit solide, stabilisée, fermement établie ; cette stabilité renvoie, selon certains commentateurs antiques, à un état de la journée où plus rien ne bouge car le sommeil a pris tous les animaux, ou d’un état où l’on n’a pas conscience que le temps avance car on dort.

v. 656-658 : la fin de la réplique d’Achille montre que le pouvoir de ce héros sur les Grecs est comparable à celui d’Agamemnon, car il est capable de retenir l’armée comme s’il en était le chef.

v. 660-667 : la suite du chant XXIV confirme que l’acheminement du bois depuis les montagnes prend bien neuf jours.

Séance (5) le 4 avril 2015 v. 621-642

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
σφάξ᾽· ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν,
ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
καλοῖς ἐν κανέοισιν: ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
οἳ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ᾽ Ἀχιλῆα
ὅσσος ἔην οἷός τε: θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
εἰσορόων ὄψίν τ᾽ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ἀλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.
νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
λαυκανίης καθέηκα: πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.

ν. 621 : ἀναίξας: les actions d’Achille dans ce passage du chant XXIV sont marquées par la rapidité et la vivacité de leur exécution.

v. 623-627 : les préparatifs du repas sont tous accomplis méticuleusement, avec le plus grand soin et le plus grand art ; Achille accomplit les tâches les plus importantes (égorger la bête, répartir les parts), tandis que ses compagnons se chargent des tâches subalternes. L’alternance des verbes à l’imparfait et à l’aoriste indique peut-être que certaines actions prennent plus de temps que d’autres. Les scènes de préparatifs de banquet sont toujours décrites dans les mêmes termes dans les épopées homériques (le v. 627 revient fréquemment dans l’Odyssée). On peut remarquer que seuls les préparatifs du banquet sont décrits, tandis que l’absorption même de nourriture, plus triviale, ne participe pas du registre épique

v. 625 : σῖτος désigne du pain par opposition à κρέα, la viande, mais au v. 641, la mise en relation de σῖτος avec οἶνος invite à la traduire plutôt par « de la nourriture solide ».

v. 629-633 : Scène qui met en regard, par le chiasme des v. 629 et 631, deux personnages extraordinaires qui prennent plaisir à s’admirer tous deux. La beauté d’Achille est mise en perspective avec une beauté plus morale (ἀγαθήν) de Priam.

v. 633 : τάρπησαν est une forme médio-passive, intransitive.

v. 635-642 : la réplique de Priam invite à mettre sa situation en parallèle avec celle de Niobé, évoquée aux vers précédents, qui refusa elle aussi de manger après la mort de ses enfants.

v. 636 : l’accentuation de ὕπο ne semble pas justifiée par une anastrophe ; la question se pose de savoir pourquoi τέρπω paraît construit avec ὑπό + Dat., il faut sans doute penser que le sommeil est ici envisagé comme une chape matérielle qui entoure les membres. On retrouve des constructions similaires en Il. III, 441 et en Il. XIV, 314. Chantraine pour sa part considère qu’il n’est pas toujours facile de savoir, dans les textes homériques, si ὑπό est un préverbe ou une préposition.
Ταρπώμεθα : la variante παυσώμεθα, proposée par Aristarque est refusée par Leaf pour des raisons métriques, car il considère que la forme correcte serait παυσόμεθα ; les scholies discutent de ταρπώμεθα pour des raisons morales, Aristarque jugeant peu convenable que Priam puisse prendre du plaisir au sommeil, tandis que d’autres commentateurs antiques estiment qu’après douze jours sans sommeil, le sommeil va effectivement sembler plaisant.

v. 641 : πασάμην: vient de πατέομαι ou de *παομαι +G.

v. 642 : λαυκανίης est un génitif que l’on peut analyser comme un génitif partitif ou comme induit par le préfixe κατά de καθέηκα. Les deux constructions se retrouvent en grec (cf. Eur. Troyennes, 1010 : πύργων καθιεῖσα; Xen., An., IV, 2, 17 : ἰεὶς σαυτὸς κατὰ τοῦ τειχοῦ), il est donc difficile de trancher.